Home

Genmodifiserte mikroorganismer

Forskrift om genmodifiserte mikroorganismer (lovdata.no) Hjelp til risikovurdering av genmodifiserte mikroorganismer - vedlegg III og IV (lovdata.no) Liste over risikoklassifiserte mikroorganismer - vedlegg 2 (lovdata.no) Helsedirektoratet skal behandle søknad om godkjenning på nivå 1 og 2 innen 45 dager Genmodifiserte mikroorganismer (GMO) er mikroorganismer hvor den genetiske sammensetningen er endret ved bruk av gen- eller celleteknologi. GMO I prinsippet kan alle organismer genmodifiseres, og metodene som benyttes for å introdusere det ønskede DNA-et vil variere fra art til art Genmodifiserte dyr blir brukt brukast blant anna til forsking, medisin og industri. Nye former for genmodifisering, såkalla genredigering, har gjort det enklare å endre på arvestoffet i ulike organismar, òg i dyr. Framover vil derfor truleg sjå dyr med ulike typar eigenskapar bli utvikla. Foto: iStock Kyr utan horn og grisar som ikkje blir sjuke av virussjukdommar, er to eksempel på.

Genmodifiserte mikroorganismer - Helsedirektorate

Genmodifiserte produkter består av, inneholder eller er fremstilt fra mikroorganismer, dyr eller planter som har fått endret sine arveegenskaper med moderne genteknologi. Næringsmidler og fôrvarer produsert fra genmodifiserte organismer er ikke tillatt omsatt eller markedsført i Norge med mindre Mattilsynet har godkjent dette Genmodifiserte mikroorganismer kan brukes i opprenskning og kontroll av forurensning. Ved såkalt xenotransplantasjon (organtransplantasjon fra dyr til menneske) får dyr endret genene sine slik at vevstypen skal passe bedre til mottakeren. Siden det er mangel på donorer,. All fremstilling og innesluttet bruk av genmodifiserte mikroorganismer (GMM), planter og dyr skal foregå i laboratorier eller anlegg som er godkjent av Helsedirektoratet. All slik aktivitet skal søkes eller meldes til Helsedirektoratet Genetisk modifisert organisme (GMO) er en levende organisme (plante, dyr, bakterie osv.) som har fått forandret sitt arvemateriale ved bruk av moderne genteknologi.. Genteknologi gjør det mulig å sette arvestoff sammen på nye måter ved hjelp av ulike, stadig mer presise metoder, og å overføre genmateriale mellom organismer.Hensikten er å tilføre ønskede egenskaper eller fjerne. Genmodifiserte (GMO) produkter inneholder mikroorganismer, dyr eller planter som har fått sine arveegenskaper endret av moderne genteknologi. GMO-teknologien gjør det mulig å sette arvestoff sammen på nye måter. Målet er å tilføre ønskede egenskaper, eller å fjerne uønskede egenskaper

Mikroorganisme, mikrobe, er et encellet, levende vesen som er så lite at det bare kan sees i mikroskop. Mikroorganismene omfatter bakterier, virus, protozoer (encellede parasitter), mange sopparter og noen alger. I denne sammenhengen refererer begrepet organisme seg til en biologisk enhet som inneholder eller bærer den informasjonen som er nødvendig for sin egen reproduksjon, og som under. Med genmodifiserte organismer (GMO) menes mikroorganismer, planter og dyr hvor den genetiske sammensetning er endret ved bruk av gen- eller celleteknologi. Genteknologi er teknikk som innebærer at.... Kunnskapsbase, brukerveiledninge Genmodifiserte mikroorganismer skal inaktiveres ved bruk av anerkjente metoder i alt avfall og utslipp, herunder avløpsvann. Det skal om nødvendig undersøkes om det forekommer levedyktige organismer utenfor den primære fysiske inneslutningen 1. Genmodifiserte mikroorganismer i laboratorieskala. I søknadsskjemaet refereres det til vedlegg V i forskriften. Ha derfor dette for hånden når du skal fylle ut skjemaet. Skjema for søknad om godkjenning av laboratorier og anlegg for innesluttet bruk av genmodifiserte mikroorganismer i laboratorieskala finner du på Helsedirektoratets.

Genmodifiserte mikroorganismer (GMO) HMS-portalen

Genmodifiserte dyr og mikroorganismer - Bioteknologiråde

Genmodifiserte organismar er organismar som har fått endra gena sine ved bruk av genteknologi. Dei kan for eksempel ha fått ekstra gen eller dei kan ha fått fjerna gen. Grunnen til at ein genmodifiserer organismar er at ein ønskjer å få organismar med nye eigenskapar Undervisning med genmodifiserte organismer Alle laboratorier og anlegg for innesluttet bruk av genmodifiserte mikroorganismer på nivå 2 og høyere, samt all bruk av genmodifiserte planter, skal merkes med biologisk fareskilt og hvilke organismer som brukes Genmodifiserte organismer (GMO): mikroorganismer, planter og dyr hvor den genetiske sammensetning er endret ved bruk av gen- eller celleteknologi. Mikroorganismer : enhver cellulær eller ikke-cellulær mikrobiologisk enhet som er i stand til å formere seg eller til å overføre genetisk materiale Genmodifiserte planter. Genmodifiserte mikroorganismer. Det konstrueres mange typer genmodifiserte mikroorganismer som skal brukes til produksjon av bestemte typer kjemiske stoffer f.eks. aminosyrer. Et par andre eksempler er nevnt nedenfor: Løype og osteproduksjon. For å lage ost trenger man løype (chymosin/rennin) og kalsium

Genmodifisering Mattilsyne

Naturfag Påbygg - Genmodifisering - NDL

 1. Genmodifiserte organismer (GMO) er definert som mikroorganismer, planter og dyr hvor den genetiske sammensetningen er endret ved bruk av gen‑ eller celleteknologi. Mikroorganismer defineres som enhver cellulær eller ikke‑cellulær mikrobiologisk enhet som er i stand til å formere seg eller til å overføre genetisk materiale
 2. Genmodifiserte organismer (GMO) Med genmodifiserte organismer (GMO) menes enhver levende organisme (plante, dyr, bakterie osv.) som har fått sitt arvestoff endret ved hjelp av genteknologi. Genteknologi gjør det mulig å sette arvestoff (DNA) sammen på nye måter og overføre DNA mellom organismer
 3. Genmodifiserte mikroorganismer som bakterier og gjærceller dyrkes i stor målestokk. Hormoner, råmatriale til vaksiner, enzymer og antistoffer kan i dag produseres av bakterier og gjærceller ved hjelp av genmodifisering. Også større organismer som planter og dyr blir genmodifisert for å få fram ønskede egenskaper
 4. Definisjoner: Genmodifiserte mikroorganismer (GMM): mikroorganismer hvor den genetiske sammensetning er endret ved bruk av gen- eller celleteknologi. Mikroorganismer: enhver cellulær eller ikke-cellulær mikrobiologisk enhet som er i stand til å formere seg eller til å overføre genetisk materiale. Celleteknologi: teknikker for framstilling av levende celler med nye kombinasjoner av.
 5. ere skadeorganismer som insekter, nematoder og sopp. Bergensmiljøet har vakt internasjonal oppmerksomhet for sin ekspertise, og Statoil har nylig patentert UiB-forskernes metode for å bruke mikroorganismer til å øke oljeutvinningen, noe som kan gi store økonomiske gevinster
 6. Red. anm.: Direktivet og senere endringer av dette ble 10.6.2009 erstattet om direktiv 2009/41/EF (omarbeidet utgave). BAKGRUNN (fra Kommisjonens faktaark, engelsk utgave). Erfaringer med gjeldende regelverk og utviklingen på området for innesluttet bruk av genmodifiserte mikroorganismer tydeliggjorde et behov for endrede regler
 7. Norge har ennå ikke godkjent noen storskalaproduksjon med genmodifiserte mikroorganismer, men det er like før norske myndigheter tar en slik avgjørelse. I midten av mars vil Sosial- og helsedepartementet si om Norferm i Stavanger vil få lage et enzym for papirbleking ved hjelp av modifiserte bakterier

Altinn - Genmodifiserte organismer (GMO

Genmodifiserte dyr og mikroorganismer - Bioteknologirådet

Rådsdirektiv 90/219/EØF om innesluttet bruk av genmodifiserte mikroorganismer har gjennomgått flere vesentlige endringer. I tråd med Kommisjonsvedtak COM(87) 868PV - for å gjøre regelverket mer oversiktlig, og fordi flere endringer av direktivet vil bli gjennomført, er Rådsdirektiv 90/219/EØF blitt omarbeidet til ett nytt, konsolidert direktiv 2009/41/EF hvor tidligere endringer er. Regjeringa vil tillate å gi eksperimentelle GMO-vaksiner godkjenningsfritak. Fristen for å protestere er 18. august 2020. Som vi tidligere har meldt har regjeringa sendt ut et forslag om å endre genteknologiloven for å prøve ut legemidler med genmodifiserte organismer for å behandle covid-19 er sendt ut på høring, med frist 18. august..

Endringen presiserer at også genmodifiserte mikroorganismer er omfattet. Presiseringen innebærer ingen materielle endringer. Definisjonen er endret slik at den er i samsvar med direktiv 2000/54/EC. Definisjon på biologiske faktorer i forskrift om tiltaks- og grenseverdier § 1-7 er også endret (ikrafttredelse 2. juli) Genmodifiserte produkter består av, inneholder eller er fremstilt fra mikroorganismer, dyr eller planter som har fått endret sine arveegenskaper med moderne genteknologi. Næringsmidler og fôrvarer produsert fra genmodifiserte organismer er ikke tillatt omsatt eller markedsført i Norge med mindre Mattilsynet har godkjent dette Helse- og omsorgsdepartementet er ansvarlig for avledede. For genmodifiserte mikroorganismer reguleres dette også i forskrift 21. desember 2001 nr. 1600 om innesluttet bruk av genmodifiserte mikroorganismer. Til andre ledd. Merkingen bør vise høyeste smitterisikogruppe for aktuelt avfall. Til fjerde ledd. Med hette menes plasthylsen alle nye kanyler kommer med

Utviklingen og forskningen innen moderne bioteknologi og genteknologi spenner over et stort område fra stamcelle-forskning og utvikling av medisinske gentester til bruk av genmodifiserte planter, mikroorganismer (inkludert virus) og dyr. Kan utilsiktede utslipp av genmodifiserte mikroorganismer utgjøre en risiko for miljø og helse? Høsten 2011 ga Direktoratet for naturforvaltning Veterinærinstituttet (VI) i oppdrag å gjennomføre et pilotprosjekt for å se på om utilsiktede utslipp av genmodifiserte mikroorganismer (GMMO) kan skje og eventuelt hvorfor Genmodifiserte produkter består av, inneholder eller er fremstilt fra mikroorganismer, dyr eller planter som har fått endret sine arveegenskaper med moderne genteknologi. Formålet med bruk av GMO er å overføre nye egenskaper til organismen som det er vanskelig eller umulig å få fram ved vanlig foredling og avling

Melding/søknad om godkjenning av innesluttet bruk av genmodifiserte mikroorganismer. Generelle opplysninger: 1. Navn og kvalifikasjoner på ansvarlig(e) person(er) for den innesluttede bruken, herunder kontroll og sikkerhet - Genmodifiserte organismer er forbundet med risiko for helse og miljø. Norge har så strenge regler av hensyn til å unngå helse- og miljømessige skadevirkninger, sier hun Genteknologiloven regulerer fremstilling og bruk av genmodifiserte organismer. Med genmodifiserte organismer menes mikroorganismer, planter og dyr der den genetiske sammensetningen er blitt endret ved bruk av genteknologi. Loven omfatter også fremstilling av klonede virveldyr og krepsdyr. Loven følger EU-direktivene for innesluttet bruk av mikroorganismer og for utsetting av genmodifiserte. Temaside - genmodifiserte dyr og mikroorganismer Genmodifiserte organismer. Læreplan. Naturfag Vg1. Bioteknologi. forklare begrepene krysning og genmodifisering og gi eksempler på hvordan bioteknologi brukes til modifisering av egenskaper hos planter og dyr Genmodifisering av mikroorganismer Robin, Ester, Linn Maria, Joakim Hvordan er det nyttig for oss? Bakterier Produksjon av ønskede stoffer Livsviktig insulin Produksjon av næringsmidler Er det etiske betenkeligheter med genmodifisering? Hva vil det si at mikroorganismer bli

Ved arbeid med genmodifiserte mikroorganismer i kombinasjon med dyr, må det sendes melding om kombinasjonsbruk til Helsedirektoratet Melding kombinasjonsbruk . Utfylt meldeskjema sendes som vedlegg i epost til GMO-boksen@helsedir.no, og en kopi av sendt melding må legges ved i den aktuelle FOTS-søknaden Faktisk.no: Ingenting tyder på at det er farlig å spise genmodifisert mat - Sterk overdrivelse fra Berit Nordstrand om uhyrlige mengder sprøytemidler, sier Norsk institutt for bioøkonomi 8.3 Genmodifisering av mikroorganismer. 8.3.1 Genmodifiserte mikroorganismer kan dyrkes slik at vi får en lønnsom produksjon av ønskede stoffer. 8.3.2 Et plasmid er et lite ringformet kromosom som kan klippes opp og få innført fremmede gener. Dermed kan ønskede gener overføres til en bakterie. Se i boka på side 242

Se over (søknad om innesluttet bruk av genmodifiserte mikroorganismer). Melding/søknad om godkjenning av innesluttet bruk av genmodifiserte dyr. Melding/Søknad: Forsøk med vitenskapelige formål på genmodifiserte dyr, som er godkjent etter dyrevernloven § 21 krever melding Genmodifisering Endre nye gener Sette inn nye gener Fjerne gener Dyr, planter og mikroorganismer Genmodifiserte dyr og mikroorganismer Helenes tanker Sannes tanker Utryddelse Stakkars dyr og baterier Dårlige forhold Mennesket Dyr Næringskjeden Ødelegger Jorda Urettferdig Kref

Genetisk modifisert organisme - Wikipedi

 1. st adgangen til å bruke genmodifisert mat. Dette siste har vært et kontroversielt tema
 2. Genmodifiserte mikroorganismer - produksjon av nyttige stoffet. Genmodifiserte mikroorganismer har hatt størst praktisk betydning i produksjon av nyttige stoffer. Genmodifiserte planter - moderne planteforedling. Et stort problem i alt landbruk er tap av avlinger på grunn av plantesykdommer, sakdedyr eller forhold som skyldes klima og vær
 3. Hva er genmodifiserte organismer? Genmodifiserte organismer (GMO) er levende ting som deoksyribonukleinsyre (DNA) har blitt endret av mennesker ved hjelp av genteknologiske metoder. Mekanismen for å lage en GMO kalles rekombinant DNA-teknikk. Det innebærer å kombinere tråder av DNA
 4. Genmodifiserte planter dyrkes nå i alle verdensdeler, og flertallet av de GMO-produserende landene i verden er ikke-vestlige. Dette gjør GMO-spørsmål til en viktig del av handelen mellom mange ulike land, og kan øke presset for å utarbeide globale avtaler og standarder som alle de store GMO-produsentene og -importørene støtter

om innesluttet bruk av genmodifiserte mikroorganismer § 7 og forskrift 21-12-2001 nr 1602 om innesluttet bruk av genmodifiserte dyr § 8, godkjenner Helsedirektoratet oppstallingsrommene og prosedyrerommene oppsummert i tabell 1 og 2 under. Ansvarlig for enhetene er seksjonsleder Víctor M. Gómez. Ansvaret omfatter også å tilse a Konstruktiv GMO-debatt Genredigering kan gi oss nye metoder som kan bidra til å løse miljø- og klimaproblemer. Men det er viktig at vi ikke samtidig innfører nye farer for økosystemer og natur

Genmat er mat som består av en eller inneholder produkter som er framstilt av genmodifiserte mikroorganismer, planter eller dyr. Nevn noen grunner som bidrar til at genmat ikke er tillatt i Norge. - Det er usikkert om dette kan være helseskadelig mat, man er usikker på om matvarene inneholder genprodukter som giftstoffer eller stoffer som kan gi allergi 6 Utilsiktede utslipp av genmodifiserte mikroorganismer · Veterinærinstituttets rapportserie 11-2013 1.4. Funn Prøver tatt ut ved alle de fire undersøkte GMMO laboratoriene ga kraftig oppvekst av bakterier på selektive medier med høy konsentrasjon av antibiotika. Dette var ikk Terje TraavikEtter Schrödingers katt 25. april stilte seerne spørsmål om genmodifisering av matvarer og fikk svar her på internett av professor Terje Traavik ved Universitetet i Tromsø

Video: Spiser laksen genmodifiserte råvarer

Fra: NENT. Til: SHD, 14.11.01 . Direktiv 98/81/EF endrer direktiv 90/219/EØF om innesluttet bruk av genmodifiserte mikroorganismer (heretter: GMM), og sammen med 90/220/EØF utgjør dette det EØS-rettslige grunnlaget for norsk regulering på dette feltet Genmodifiserte organismer: mikroorganismer, planter og dyr hvor den genetiske sammensetning er endret ved bruk av gen- eller celleteknologi. Risikoklasser: mikroorganismer klassifiseres i henhold til forskrift 21. desember 2001 nr. 1600 om innesluttet bruk av genmodifiserte mikroorganismer, § 6

Genmodifiserte mikroorganismer; Kjemiske sett; Førstehjelp; Redningsverktøy; Airbag-moduler; Selen premier; Plast molding; Castor bønne planteprodukter; Polyklorbifenyler; Polyklorerade terfenyler; Dibromdifluormetan; Benzaldehyd; For de fleste farlige gods er primærklassen og datterklassene som finnes, i listen over av farlige gods Genmodifiserte organismer: mikroorganismer, planter og dyr hvor den genetiske sammensetning er endret ved bruk av gen- eller celleteknologi. Risikoklasser: mikroorganismer klassifiseres i henhold til forskrift 21.12.2001 nr.1600 om innesluttet bruk av genmodifiserte mikroorganismer, § 6. Virksomheten klassifiseres i risikoklassene 1, 2, 3 eller 4 Morsomt og klassisk forsøk der elevene fremstiller genmodifiserte mikroorganismer ved å transformere E. coli med genet for grønt fluorescerende protein (GFP). Transformerte bakteriekolonier selekteres med antibiotika og fluorescerer kraftig grønt i langbølget UV-lys (UV-lampe 287110). Leveres med engelsk veiledning. Norsk veiledning finnes under fanen Dokumenter. Materialer til 10.

Genmodifiserte organismer: mikroorganismer, planter og dyr hvor den genetiske sammensetning er endret ved bruk av gen- eller celleteknologi Genteknologi: teknikker som innebærer at arvestoff isoleres, karakteriseres, modifiseres og innsettes i levende celler eller viru Mikroorganismer og bakterier er relativt enkle å modifisere. Bioteknologirådet opererer med tre etiske perskektiver: menneskers helse, dyrevelferd og miljørisiko. Problemstillinger kan være antibiotikaresistens, dyrs egenverdi og angrep på biomangfold. De første genmodifiserte plantene kom tidlig på 1980-tallet. (Tobakk og petunia!

mikroorganisme - Store medisinske leksiko

 1. Undervisningsvideo laget av elever i 1STH ved Skien vgs 2013-2014
 2. Det er også svært lite sannsynlig at de genmodifiserte cellene vil spres fra pasienten til miljøet, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet. På bakgrunn av søkers opplysninger finner vi at legemidlet er tilstrekkelig fritt for genmodifiserte viruspartikler når det blir tilbakeført til pasienten
 3. Definisjon for genmodifiserte produkter er produkter som består av mat som inneholder eller er fremstilt fra mikroorganismer (f.eks yoghurt), dyr (f.eks melk) eller planter (f.eks maiskolbe) og som har fått endret sine arveegenskaper med moderne genteknologi. Det finnes ingen godkjente mat- eller fôrprodukter under matloven
 4. Genmodifiserte BT-planter med insektgift kan ifølge Bioteknologirådet dessuten være skadelig også for andre insekter og dyr som ikke skader avlingen og samtidig har viktige oppgaver i økosystemet. - Dette illustrerer veldig godt hvorfor GMO ikke kan dømmes under ett, men vi må vurdere fra plante til plante, påpeker han. Tapte mulighete

Genmodifiserte organismer 1. Genmodifiserte organismer Læreboka : s. 274 - 280 2. Genmodifiserte organismer• Genmodifiserte organismer : - Bakterier, planter og dyr som blir tilført nye gener for få Mais kan få satt inn gener som nye egenskaper (som regel beskytter den mot insekter gener fra en annen art) Per i dag finnes det ingen genmodifiserte mat- eller fôrprodukter som er godkjent for bruk i Norge. - Det er ikke et generelt forbud mot genmodifiserte organismer (GMO), men produktene må godkjennes av norske myndigheter før de kan brukes eller selges i Norge, sier Audrun Utskarpen som er fungerende direktør i Bioteknologirådet b) genmodifiserte organismer: mikroorganismer, planter og dyr hvor den genetiske sammen setning er endret ved bruk av gen- eller celleteknologi c) genteknologi: teknikker som innebærer at arvestoff isoleres, karakteriseres, modifiseres og innsettes i levende celler eller viru Genmodifiserte mikroorganismer (GMM) er mikroorganismer hvor den genetiske sammensetning er endret ved bruk av gen- eller celleteknologi. Dette omfatter også cellelinjer i kultur som har gjennomgått virus- eller plasmidtransfeksjon. For å jobbe med GMM må det søkes om godkjenning av laboratorier hos Sosial- o

genmodifiserte mikroorganismer hvor virksomheten er klassifisert i risikoklasse 3 og 4; kulturvolum over 10 liter av genmodifiserte mikroorganismer hvor virksomheten er klassifisert i risikoklasse 2; levende dyr og planter som benyttes som vertsorganisme for genmodifiserte mikroorganismer

Arbeid med genmodifiserte organismer - Wiki - innsida

Med genterapi menes i bioteknologiloven legemidler som er omfattet av definisjonen i forordning om avanserte terapier (EU) nr. 1394/2007 artikkel 2, jf. direktiv 2001/83 (legemiddeldirektivet) bilag 1 del IV pkt. 2.1. Genterapi godkjennes på samme måte som andre legemidler gjennom direktiv 2001/83 (legemiddeldirektivet) bilag 1 del IV pkt. 2.1; Det er ikke lenger krav om at behandlingsformer. Genmodifisert mat består av, inneholder eller er fremstilt fra planter, dyr eller mikroorganismer som har fått endret arveegenskapene sine ved hjelp av genteknologi. Genmodifiserte planter til matproduksjon har fått endret DNA-et sitt i laboratorier ved at det er satt inn gener fra andre arter som gir ønskede, forbedrede egenskaper Et av argumentene mot genmodifiserte planter har vært at særlig noen av de tidligste variantene har inneholdt gener for antibiotikaresistens. Slike planter har vært forbudt i Norge fordi disse genene i teorien kan overføres til mikroorganismer i tarmen på dyr eller mennesker som spiser plantene Nytteverdien for samfunnet er ett av fem kriterier for å vurdere genmodifiserte organismer (GMO-er). For å kunne bli godkjent i Norge krever den norske genteknologiloven at genmodifiserte organismer (mikroorganismer, planter og dyr) ikke skal være skadelige for miljø og helse Høring om genmodifiserte mikroorganismer. Sosial- og helsedepartementet har oversendt utkast til ny forskrift om innesluttet bruk av genmodifiserte mikroorganismer. I forskriften er det lagt til grunn at all virksomhet med genmodifiserte mikroorganismer skal skje i overensstemmelse med aktuell risiko

Spiser laksen genmodifiserte råvarer?Kloning - Bioteknologirådet

Forskrift om innesluttet bruk av genmodifiserte

5.3.1 Genmodifiserte mikroorganismer kan dyrkes slik at vi får en lønnsom produksjon av ønskede stoffer. 5.3.2 Et plasmid er et lite ringformet kromosom som kan klippes opp og få innført fremmede gener. Dermed kan ønskede gener overføres til en bakterie. Se i boka på side 130. 5.3.3 Se i boka på side 130-131 En mulig risiko knyttet til bruk av mat og fôr fra den genmodifiserte maisen er utilsiktet, horisontal spredning av nptII-genet til mikroorganismer. Ut fra dagens kunnskap om barrierer for genoverføring mellom ubeslektede arter er det imidlertid lite som tyder på at transgenet i maislinjen skal kunne overføres til andre enn plantens naturlige kryssingspartnere Jeg tror at vi om ti år drikker øl brygget på genmodifiserte gjærvarianter og spiser ost laget ved hjelp av genmodifiserte mikroorganismer. Og vi gjør det uten store betenkeligheter. Folk glemmer at de hver eneste dag knasker i seg massevis av arvestoff, sier førsteamanuensis Reidunn Aalen ved Biologisk institutt, Universitetet i Oslo

Laboratorie, verksted og klinikk | HMS-portalenEtisk argumentasjon - Bioteknologirådet

Bruk av genmodifiserte organismer (GMO) - NCMM - Norsk

3 Biosikkerhet -regler og mål for trygg bruk av genteknologi Relevante lovverk; Norske genteknologi loven EU direktiver Cartagena protokollen (import og eksport) GMO -skiller mellom innesluttet bruk og utsetting • Innesluttet = arbeid med GMO hvor det er fysiske hindringer for å begrense kontakt med miljø og menneske Genteknologiloven definerer genmodifiserte organismer som mikroorganismer, planter og dyr som har fått sitt DNA endret ved bruk av gen- eller celleteknologi. Den norske genteknologiloven skiller seg fra andre lands lovgivning ved at samfunnsnytte,. Videre er EFSAs retningslinjer for risikovurdering av genmodifiserte mikroorganismer (EFSA 2006) lagt til grunn for vurderingen. Den vitenskapelige vurderingen omfatter transformeringsprosessen, bruk av vektor og det transgene konstruktet, analyse av næringsstoffer, mineraler, toksiske metaller, kritiske toksiner, pesticider.

Biologiske faktorer og genmodifiserte mikroorganismer

90/219 (Direktivet om innesluttet bruk genmodifiserte mikroorganismer, mikroorganismedirektivet) og 90/220 (Direktivet om utsetting av genmodifiserte organismer; utsettingsdirektivet) i norsk lovgivning.2 Genteknologiloven er bl a ment å oppfylle denne delen av Norges forpliktelse etter EØS-avtalen GMO (genmodifiserte organismer) Mikroorganismer, planter og dyr hvor den genetiske sammensetning er endret ved bruk av gen- eller celleteknologi. Mikroorganismer er cellulære eller ikke-cellulære mikrobiologiske enheter som er i stand til å formere seg eller overføre genetisk materiale mennesker, og Lov om fremstilling og bruk av genmodifiserte organismer (Genteknologiloven) som ble vedtatt i 1993, og som omhandler både mikroorganismer, planter og dyr, men ikke mennesker. Genteknologiloven regulerer to kategorier virksomhet; flinnesluttet brukfl og flutsettingfl

Naturfag Påbygg - Bruk av genmodifiserte organismer (GMO

Genmodifiserte organismer (GMO) er planter, dyr og mikroorganismer hvor den genetiske sammensetningen er endret gjennom gen- eller celleteknologi. I Norge reguleres fremstilling og bruk av GMO av genteknologiloven og avledete produkter av matloven. Miljødirektoratet har en sentral posisjon i norsk forvaltning av GMO Genmodifiserte organismer: mikroorganismer, planter og dyr hvor den genetiske sammensetning er endret ved bruk av gen- eller celleteknologi. Reproduserende genmodifiserte planter: genmodifiserte planter eller plantedeler, herunder også frø, pollen, knoller og sporer, som er i en livsfase hvor det forekommer kjønnet eller ukjønnet formering, eller som for øvrig har sprednings- og. Norges forskningsråd har gitt Cap Gemini Ernst & Young (CGE&Y) i oppdrag å beskrive situasjonen for næringsrettet bioteknologi i Norge. Oppdraget er et ledd i oppfølgingen av Nasjonal strategi for næringsrette EØS-avtalen om innesluttet bruk av genmodifiserte mikroorganismer St.prp. nr. 69 (1999-2000) Til Stortinget Sammendrag Utenriksdepartementet viser i proposisjonen til at rådsdirektiv 98/81/EF om endring av direktiv 90/219/ EØF om innesluttet bruk av genetisk modifiserte mikroorganismer (det vil si bruk i laboratorier og andr

Genmodifiserte organismer (GMO) - Miljødirektorate

genmodifiserte mikroorganismer i stor skala. Bioteknoemnda drøftet søknaden 25. september i år og har følgende merknader: Bioteknoemndas vurdering Søknaden gjelder innesluttet bruk av genmodifiserte mikroorganismer i stor skala. Det norske firmae grundig innføring og opplæring i sterilteknikk og arbeid med cellekulturer og mikroorganismer før arbeid kan utførers alene. tilbud om vaksinering når denne finnes. Arbeidet bør risikovurderes og ekstra sikkerhetstiltak implementeres hvis det ansees nødvendig. Risiko for smitteoverføring ved arbeid med human patogene bakterier og viru

NOU 2000: 29

Genteknologi gjør det mulig å overføre utvalgte gener til en celle eller organisme for å framskaffe ønskede egenskaper. BM: http://ndla.no/nb/node/52899?fag=.. av genmodifiserte organismer, gir bestemmelser om vurdering og klassifisering av risikoen knyttet til genmodifiserte mikroorganismer. Denne klassifiseringen er i tråd med direktiv 90/219/EØF. Skillet går mellom høy og lav risiko, henholdsvis klasse I og II. Det går vider transgene organismer er genmodifiserte organismer som inneholder DNA fra to forskjellige arter. Transgene mikroorganismer er som oftest laget transgene organismer. Den enkle DNA bakterier lar seg i relativt enkle rekombinant DNA-metoder. Det er mange eksempler p transgene mikroorganismer som brukes i en rekke anvendelser Utsetting av genmodifiserte organismer kan bare skje etter godkjenning av Kongen. Utsetting som nevnt i § 9 bokstav a, b, c og f skal som hovedregel bare kunne skje trinnvis. Et produkt kan ikke godkjennes for omsetning før det er tilfredsstillende utprøvd i naturmiljøer som vil bli berørt av den planlagte bruk I 1982 ble den første genmodifiserte plantecellen (soya, Monsanto) [3] laget og i 1990 ble genterapi for første gang benyttet i et forsøk på å kurere en døende pasient [4]. Begrepet genmodifisert er vidt og omhandler i prinsippet alle typer organismer, både dyr, planter og mikroorganismer for ulike formål. GMO er definert so Faggruppen vurderer miljørisiko ved utsetting/innførsel av mikroorganismer og ved bruk av legemidler som inneholder eller består av genmodifiserte organismer. Faggruppen vurderer også helse- og miljørisiko ved bruk av mikrobiologiske produkter for rengjøring, avløpsrensing, oljesanering mm

 • Parteien deutschland ziele 2017.
 • Hvordan ta fine bilder til instagram.
 • Juleprogram 2017.
 • Medlemsregister for foreninger.
 • Tidlig stor mage gravid.
 • Den nationale scene.
 • Berbere rezept.
 • Camp david dieter bohlen kollektion 2016.
 • Leie minihjullaster.
 • Las vegas hotel venetian palazzo.
 • Advokat utlendingssaker.
 • Västerbottenpaj recept godaste.
 • Meld st 19 folkehelsemeldingen.
 • Drømmesymbol nål.
 • Spielstein berlin.
 • Satisfacer diccionario.
 • Vw beetle 1999 erfahrungsberichte.
 • Aldersgrense gokart trondheim.
 • Mövenpick brunch hannover.
 • Skrønes kryssord.
 • Vet ikke om jeg skal slå opp.
 • Base chat hamburg.
 • Buelengde sirkel.
 • Jotun bengalakk datablad.
 • Varsel om økning av felleskostnader.
 • Wochenmarkt nürnberg.
 • Hvor mange land består eu av.
 • Vegansk sockerfri efterrätt.
 • Dagsrevyen nyhetsanker.
 • Brittney smith wikipedia.
 • Bitter end anker.
 • Synsam.
 • Alpenverein kündigen.
 • Gratis kornoter på nett.
 • Wilfa vaffeljern wad 619.
 • Global active.
 • Fargelegge flagg norge.
 • One.com log in.
 • Opprydding eller opprydning.
 • Gasthaus goldener anker freiburg.
 • Toyota supra mk5 preis.