Home

Gradient matematikk

Gradient - Wikipedi

Gradient - Wikipedia, den frie encyklopæd

Med z som 0 ettersom f(0,1)=0. Men så begynte jeg å lure litt på teorien rundt gradienten. Man partiellderiverer jo uttrykket med hensyn på dx,dy og så dz. Men når jeg ser på hurtigformler jeg har notert meg, har jeg skrevet at gradienten til F er enten [df/dx, df/dy, -1] eller [-df/dx, -df/dy, 1] Gradient er det samme som en gradvis endring, for eksempel en gradvis overgang fra en temperatur til en annen eller fra et mørkt område til et lyst område på et bilde. Ordet brukes også om en helling eller skråning. Ordet brukes med en mer presis definisjon innen en rekke fagområder: matematikk forandring økologi varmeteknikk veiteknikk geologi Efter at du har differentieret mht. x hhv. y, orives gradienten som 2-dimensional vektor, hvor første koordinat er den afledte mht. x og anden koordinat den afledte mht. y. Mht. til selve differentiationen, så ser du y som en konstant, når du differentierer mht. x, og omvendt ser du x som en konstant, når du diff'er med hensyn til y

matematikk.net • Se emne - Gradient

Gradient - Allkunn

Nå da vi vet hva en gradient er for noe vil jeg ha MATLAB til å regne ut gradienter for oss. function [ gradx, grady ] = Gradient( f, x, y, h ) % Gradient. Beregner gradienten til funksjonen f = f(x,y) % i punktet [x,y] ved hjelp av steglengden h % Bemerk at x og y kan vaere lister av tall Emnet bygger på Matematikk 1000 og Matematikk 2000. Valgemnet igangsettes forutsatt at det er et tilstrekkelig antall studenter som velger emnet. Anbefalte forkunnskaper. beregne gradient, divergens og curl; gjøre rede for begrepet potensial til et gradientfelt Gradient je v obecném smyslu slova směr růstu. Ve formálním jazyce matematiky označuje diferenciální operátor, jehož výsledkem je vektorové pole vyjadřující směr a velikost největší změny skalárního pole.Při formálním zápisu se používá operátor nabla ∇.. V souřadnicovém vyjádření je v daném místě gradientem vektor, jehož složky tvoří jednotlivé. Retningsderivert, gradient, divergens og rotasjon (curl). Linjeintegral og flateintegral. Greens, Stokes og Gauss' setninger. IR102512 Matematikk 1 og enten IR201612 Matematikk 2A eller IR102612 Matematikk 2B. Flere sider om emnet. Ingen Fakta om emnet. Versjon: 1 Studiepoeng. I matematikk er curl en differensiell vektor-operator som beskriver den infinitesimale rotasjonen av et vektorfelt, i form av en vektor i ethvert punkt i feltet.Egenskapene til denne vektoren (lengden og retningen) beskriver rotasjonen i punktet. Curlen av et vektorfelt betegnes med eller ∇ ×, hvor ∇ er nabla-operatoren og × er kryssproduktet

I matematikk er gradienten til et skalarfelt et vektorfelt der vektoren i et hvert punkt peker i retningen til den største økningen i skalarfeltet. Lengden av vektoren er et uttrykk for endringen til skalarfeltet i retning av vektoren. For faster navigation, this Iframe is preloading the Wikiwand page for Gradient Matematikk Matematisk analyse , også kalt kalkulus, er et av hovedområdene i matematikken. Her handler det ofte om å bruke integraler og differensialer til å regne med og analysere størrelser som endrer seg og beveger seg Ukeoppgaver, uke 35 Matematikk 30, Kjerneregel, gradient og retningsderivert. 3 c) Ixy-planeter (x−3)2+(y−1)2 = 4 en likning for den samme sirkelensom i første deloppgave.Dermed kan x(t)ogy(t) fra den oppgaven brukes, mens z-koordinaten finnes som punktene over disse Gradient og Kulekoordinater · Se mer » Laplace-operator. I matematikk er Laplace-operatoren en differensiell vektor-operator definert som divergensen til gradienten til en funksjon i det Euklidske rom. Ny!!: Gradient og Laplace-operator · Se mer » Matematikk. Euklid blir av mange regnet som geometriens far, her i et maleri av Rafael

gradient - Store norske leksiko

Gradient (priamy preklad z angličtiny: sklon, spád) je zovšeobecnenie sklonu (strmosti) funkcie pre viacero premenných. Je to vektor prvých derivácií podľa jednotlivých premenných skalárnej funkcie resp. (presnejšie) zovšeobecnenie takéhoto vektora pre prípady, kde je namiesto skalárnej funkcie tenzor vyššieho rádu (Napríklad ak je namiesto skalárnej funkcie vektorová.

REA1141 Matematikk 1REA2071/81/91 Matematikk 2 Kursmateriell Edwards & Penney: Calculus (Pearson Prentice Hall, ISBN -13-615840-4)Hans Petter Hornæs: Partielle differensiallikninger (kompendium Kunnskap.no tilbyr nettbaserte læremidler for barnehage, grunnskole, videregående og voksenopplæring Ansvarlig for denne siden er matematikk.org Kontakt oss: post@matematikk.org Nettstedet er et samarbeidsprosjekt mellom OsloMet, UiT, NTNU, UiA, UiB, UiO og Matematikksenteret Prosjektledelse: Matematikksenteret (73 55 11 42) Design og tekniske løsninger: www.ravn.no Personvernerklæring og cookie finne gradienten; Tips 2: Hvordan finne gradienten av et skalarfelt. Den skalære feltgradienten er en vektormengde. For å finne det, er det derfor nødvendig å bestemme alle komponentene i den tilsvarende vektoren, basert på kunnskapen om skalarfeltfordelingen. instruksjon 1 Les i læreboken om høyere matematikk, som er graden av et.

Gradient og tangentplan. Dette er forelesningsnotater om Gradient og tangentplan. Det ser ut som om nettleseren din ikke støtter innebygd pdf. Du kan trykke her for å laste ned pdf-filen. Notater av Nikolai Bjørnestøl Hansen. I matematikk er gradienten til et skalarfelt et vektorfelt der vektoren i et hvert punkt peker i retningen til den største økningen i skalarfeltet. Ordet gradient brukes også ofte i en løsere betydning for å betegne variasjon i en eller annen størrelse

Ph.d.-kandidat Odd Andersen holder seminar i selvvalgt emne ved Matematisk institutt TMA4105 Matematikk 2 > Temasider > Partiellderivasjon. Tilbake til TMA4105. 1. Kurver i planet. 2. Vektorer og koordinatsystem i 3D. 3. Vektorfunksjoner og romkurver. 4. Partiellderivasjon. 5. Ekstremal- og sadelpunkt. 6. Definisjon av gradient for funksjon av to variabler: La \(f=f(x,y)\). De overordnede læremålene for TMA4105 Matematikk 2 er angitt i emnebeskrivelsen. Det kan forekomme endringer i nøkkelbegrepene. See below for english version. Se også norsk-engelsk matematisk Partial derivatives and the gradient (note on scalar fields sections 2-4) Partial derivatives of scalar fields. Higher order partial derivatives

Gradienten?? - Matematik - Studieportalen

Integrasjon vs differensiering Integrasjon og differensiering er to grunnleggende begreper i kalkulator, som studerer endringen. Kalkulator har et bredt spekter av applikasjoner på mange områder som vitenskap, økonomi eller økonomi, engineering og etc. Differensiering Differensiering er algebraisk prosedyre for å beregne derivatene. Derivat av en funksjon er hellingen eller graden. Komplisert matematikk. Fra Wikibøker - frie læremidler. Hopp til navigering Hopp til søk. Innhold. 1 Derivasjon. 1.1 En variabel. 1.1.1 Definisjoner; 1.2 Flere variable. Gradient . Vektor som gir retningen til raskeste stigning. Hessian-matrisen . Symmetrisk matrise som inneholder de andrederiverte.. Temasider for TMA4105 Matematikk 2 Kurver i planet. Stigningstall; Buelengde og areal i kartesiske koordinater; Polarkoordinater; Buelengde og areal i polarkoordinater; Kjeglesnitt Løsning: Ved å bruke regnereglene for gradienten får vi \[ \begin{align} \nabla \cdot \left( \phi \nabla \psi - \psi \nabla \phi\ \right). gradient: oppdatert av Mari Paus (SNL) for 7 dager siden parameter - matematikk: oppdatert av Mari Paus (SNL) for 7 dager siden derivasjon - matematikk: oppdatert av Mari Paus (SNL) for 7 dager siden Se all aktivite

Gradient (Mathematik) - Wikipedi

I matematikk er en funksjon en relasjon mellom to mengder, slik at det til ethvert element i den første mengden (funksjonsargument, uavhengig variabel, -verdi) blir tilordnet ett element i den andre mengden (funksjonsverdi, avhengig variabel, -verdi).Et eksempel på en slik relasjon er () =. (leses «f av x er lik x i andre») som viser forholdet mellom argumentet og kvadrattall av dette Gradient. Betrakter vi en skalar funksjon () hvor vektoren = + + angir et punkt i rommet, kan vi nå beregne hvor mye denne skiller seg fra verdien i et infinitesemalt nærliggende punkt ′ = +.Differansen mellom funksjonsverdiene i de to punktene er gitt ved = (′) − = ∂ ∂ + ∂ ∂ + ∂ ∂ når vi bruker metoden med Taylor-rekke.Ved hjelp av nabla-operatoren kan dette forenkles til. A B C b (katet) a (katet) c (hypotenusen) Rettvinklet trekant der vinkel C er den rette vinkelen. Rettvinklet trekant beregning. I trigonometri benyttes formler spesifikt for en rettvinklet trekant. Det dreier seg spesielt om Pythagoras. I tillegg har rettvinklede trekanter i alt fire spesielle kjennetegn som gjør rettvinklede trekanter interessante i forhold til de vilkårlige trekantene til/fra sfæriske, sylindriske og kartesiske koordinater (volumelementet \(dV\) \(dV\) gitt ved kartesiske, sylindriske og sfæriske koordinater Matematikk Fluidmekanikk bygger i stor grad på forståelse av fagene Matematikk 1 , Matematikk 2 og til dels Matematikk 4K . Sitter pensum i disse fagene godt kan du hoppe til Viskositet

Partiell derivasjon, gradient og retningsderivert. Kandidaten har opparbeidet et faglig grunnlag forståelse i matematikk som andre emner kan bygge videre på. Kandidaten har grundig kunnskap innen kjerneområdene derivasjon, integrasjon. Funksjoner av flere variable og vektoranalyse Gradient. I matematikk er gradienten til et skalarfelt et vektorfelt der vektoren i et hvert punkt peker i retningen til den største økningen i skalarfeltet. Ny!!: Divergens og Gradient · Se mer » Indreprodukt. Indreproduktet av to vektorer '''A''' og '''B''' i et euklidsk rom er projeksjon av den ene på den andre multiplisert med lengden. Sylinderkoordinater kan sees som en generalisering av polarkoordinater til tre dimensjoner. Vi angir da et punkt i rommet ved dets polarkoordinater i planet, samt et \(z\)-koordinat

11 relasjoner: Curl, Divergens, Euklidsk rom, Gradient, Kartesisk koordinatsystem, Kulekoordinater, Matematikk, MathWorld, Nabla-operator, Operator, Polarkoordinatsystem. Curl. I matematikk er curl en differensiell vektor-operator som beskriver den infinitesimale rotasjonen av et vektorfelt, i form av en vektor i ethvert punkt i feltet Matematikk for realfag - Regneregler for integrasjon - NDL . Vi kan bevise alle regnereglene for integrasjon ved å derivere høyre side. Prøv! Du la sikkert merke til at integrasjonsregelen ∫ 1 x d x = ln x + C bare gjelder for positive x-verdier. Det kommer av at funksjonen ln x bare er definert for positive verdier av

gradient: oppdatert av Mari Paus (SNL) for 4 dager siden parameter - matematikk: oppdatert av Mari Paus (SNL) for 4 dager siden derivasjon - matematikk: oppdatert av Mari Paus (SNL) for 4 dager siden Taylors formel: kommentar lagt til av Helge Holden (NTNU) for 8 dager siden Se all aktivite La \(f\) være en funksjon og la \( \textbf{a} \in D_f\) være et indre punkt, ikke på randen av \(D_f\). Vi sier at \(f\) er deriverbar i \(a\) derso GRADIENT: I matematikk er gradienten til et skalarfelt et vektorfelt der vektoren i et hvert punkt peker i retningen til den største økningen i skalarfeltet. Lengden av vektoren er et uttrykk for endringen til skalarfeltet i retning av vektoren. Gradienten til F skrives vanligvis grad F eller , der er nabla-operatoren gradient - matematikk: oppdatert av Gunn Hild Lem. over 3 år siden gradient: oppdatert av Gunn Hild Lem. over 3 år siden gammafunksjonen: oppdatert av Gunn Hild Lem. over 3 år siden funksjonalligning: oppdatert av Gunn Hild Lem. over 3 år siden.

Matematikk.org: Velkommen

 1. Gradient. I matematikk er gradienten til et skalarfelt et vektorfelt der vektoren i et hvert punkt peker i retningen til den største økningen i skalarfeltet. Ny!!: Derivasjon og Gradient · Se mer » Grenseverd
 2. Stokes' teorem sier hvordan et linjeintegral rundt en lukket kurve kan omskrives som et flateintegral over en flate som ligger innenfor denne kurven: ∮ ⋅ = ∫ (∇ ×) ⋅ Her er kurven C randen til flaten S, matematisk uttrykt som C = ∂ S.Det kan være nyttig å bruke teoremet begge veier. Et eksempel på bruk er innen elektromagnetismen hvis en vil omskrive Faradays induksjonslov fra.
 3. I matematikk er en funksjon en relasjon mellom to mengder, slik at det til ethvert element i den første mengden (funksjonsargument, uavhengig variabel, x-verdi) blir tilordnet ett element i den andre mengden (funksjonsverdi, avhengig variabel, y-verdi). Ny!!: Retningsderivert og Funksjon (matematikk) · Se mer » Gradient
 4. TMA4105 Matematikk 2, vår 2018. Beskjeder. Oppgaver samt et løsningsforslag til kontinuasjonseksamen er nå å finne under gamle eksamensoppgaver. Uke 20 - Selvstudieuke og eksamensmattelab . Hele videoserien. Lærebok. Adams og Essex: Calculus, eighth edition
 5. Oversettelse av gradient til spansk i bokmål-spansk ordbok - Flest oversettelser, helt gratis
 6. gradient - matematikk: oppdatert av Anne Eilertsen (SNL) rundt 2 timer siden gradient: oppdatert av Anne Eilertsen (SNL) rundt 2 timer siden gradient: oppdatert av Anne Eilertsen (SNL) rundt 2 timer siden bekkasiner: oppdatert av Jan Eivind Østnes (Nord) rundt 2 timer.
Kontakt oss | Finnfasit

Studieprogrammet bygger på forkunnskaper i matematikk tilsvarende Matematikk R1 + R2. Målgruppe: Bachelorprogrammet i matematikk og finans er rettet mot studenter med interesse for matematikk og statistikk, og som i tillegg ønsker å arbeide med anvendelser innenfor finans, økonomi, risikoanalyse og lignende tema Emnet bygger på Matematikk 1000 og Matematikk 2000. Valgemnet igangsettes forutsatt at det er et tilstrekkelig antall studenter som velger emnet. Studenten kan drøfte begrepene gradient, divergens og curl. Kunnskap. Dette krever at studentene kan. skissere vektorfelt i planet Besøksadresse: Sentralbygg 2, Alfred Getz vei 1, 7491 Trondheim Telefon: 73 59 35 20 ⋅ Telefax: 73 59 35 24 ⋅ E-post: postmottak@math.ntnu.nopostmottak@math.ntnu.n

gradient - temperaturgradient - Store norske leksiko

 1. ologi innenfor emnets temaer; kunne følge den logiske oppbygningen i enkle matematiske bevis og utledninge
 2. Pris: 1151,-. innbundet, 1995. Midlertidig utsolgt. Kjøp boken Hamiltonian and Gradient Flows, Algorithms and Control (ISBN 9780821802557) hos Adlibris.com. Fri frakt. Vi har mer enn 10 millioner bøker, finn din neste leseopplevelse i dag! Alltid lave priser, fri frakt over 299,- | Adlibri
 3. langs en gradient, og at graden av matematikkvansker er proporsjonal med selvoppfatningen. Om elevene skulle utvikle matematikkangst, måtte påkjenningen det ifølge mitt materiale være av en viss størrelse. Selv om alle informantene mente at matematikk var et viktig fag, kunne det likevel se ut til at det ikke var like viktig for alle
 4. TMA4105 Matematikk 2 2013S oppgave 4b Løsningsforslag: Video [nb] TMA4105 Matematikk 2 2013V [nb] oppgave
 5. Om. Kalkuler com er en norsk nettside som har den hensikt å gjøre din hverdag enklere. Finn verktøyet som kan løse din problemstilling i oversikten under
 6. TMA4105 Matematikk 2 > TMA4105 Matematikk 2, vår 2020 > Nøkkelbegreper. TMA4105 Matematikk 2, våren 2020. Startside. Emnebeskrivelse. Timeplan. Piazza. Informasjon om eksamen —- Gradient og retningsderivert. Implisitt funksjonsteorem. Uke 6: Ekstremalverdier for funksjoner av flere variabler (13.1-13.3
 7. Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2. Og en av disse: Fysikk (1+2) Kjemi (1+2) Biologi (1+2) Informasjonsteknologi (1+2) Geofag (1+2) Teknologi og forskningslære (1+2) De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Anbefalte forkunnskaper. Emnet bygger p
Substitusjon

2.13 matematikk Vedtatt av Lærerhøgskolens råd 21. juni 1979 med endringer sist vedtatt av Fakultet for fysikk, informatikk og matematikk desember 2001. Et ideelt matematikkstudium gir en grundig innføring i faget, samt en oversikt over og en forståelse av matematikk som basis for og verktøy i andre fag Dette emnet skal sammen med Matematikk 1000 gi studenten forståelse for matematiske begreper, tolke gradient og retningsderivert geometrisk og anvende lineær tilnærming og totalt differensial for funksjoner i flere variable til å beregne usikkerhet

Dette emnet skal sammen med Matematikk 1000 gi studenten forståelse for matematiske begreper, tolke gradient og retningsderivert geometrisk og anvende lineær tilnærming og totalt differensial for funksjoner i to variable til å beregne usikkerhet Opptak og adgangsregulering. Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.. Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.. Emnene BIO4021 og BIO9021 har felles opptak Ved enkelte kombinasjoner av verdier får resultatene mange desimaler. Dette har jeg ikke funnet noen fiks for, og skyldes antagelig en eller annen form for Floating Point-matematikk. Scriptene brukes på eget ansvar. Alt innhold på denne siden er tilrettelagt av Bjørn Amund Enebo. Du står fritt til å kopiere innholdet, men ikke selge det Anbefalte forkunnskaper: Matematikk fra videregående skole. Læringsmål: Gi studentene de kunnskaper som er beskrevet under Faglig innhhold. Faglig innhold: Emnet er først og fremst ment som et tilbud til informatikkstudenter, og bygger ikke på forkunnskaper i matematikk utover det som undervises i videregående skole

Regneregler for gradient, curl og divergen

PPT - Vektorfelt PowerPoint Presentation, free download

Gradienter: MAT102 17V / Brukarkurs i matematikk I

 1. Partiell derivasjon, gradient og retningsderivert. Hva lærer du Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat: Del 1 og Del 2: Gjennom forkursdelen å gi kunnskaper i matematikk og fysikk som tilsvarer Forkurs i realfag for ingeniørutdanning. Del 3: Matematikk 1 del. Kunnskaper og forståelse: Kandidaten.
 2. Emnet vil gi en teoretisk bakgrunn for metodene som brukes til analyse av art-gradient relasjoner. Spesiell vekt vil bli lagt på ordinasjonsmetodikk og betinget ordinasjon, samt på geostatistisk analyse (analyse av romlige mønstre). Teorien vil bli ledsaget av praktiske øvelser i bruk av metodene, gjerne på egne data
 3. I have posted a note on Piazza with a clarification of the temperature gradient (nabla) and the temperature partial differential equation. Please see this post for details. Publisert 25. mars 2020 12:31 - Sist endret 25. mars 2020 14:4
 4. Lær deg matematikk, kunst, dataprogrammering, økonomi, fysikk, kjemi, biologi, medisin, finans, historie og mer gratis. Khan Academy er en ikke-kommersiell organisasjon og har som mål å tilby gratis læringsressurser i verdensklasse for alle, overalt

Matematikk 2000 for Bygg Timeplaner StudentWeb. Notater fra eksamensforberedelse mandag 2. juni i PH330 Eksamen vår 2014 Løsningsforslag Pensum: Lorenzen, Hole, Lindstrøm: Kalkulus Universitetsforlaget Logg inn Dashbord. Kalende TEK-1510 Matematikk 1 (3-semester) - 10 stp Sist endret: 03.09.2020 Ansvarlig fakultet Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Studiested.

Studieinfo emne DAVE3700 2019 HØST - Studen

 1. ologi innenfor emnets temaer; kunne følge den logiske oppbygningen i enkle matematiske bevis og utledninge
 2. Logg inn. Logg inn. Reset Passwor
 3. Kunnskap og ferdighet i matematikk er viktige forutsetninger for å kunne kommunisere og forstå verden, slik at man kan mestre hverdagslivets små og store utfordringer og greie seg i samfunnet. Gjennom undervisningen som skolen gir, hvor elevene skal tilegne seg den grunnleggende kompetansen, tilegner eleven seg samtidig kunnskap om seg selv
 4. utter siden gradient: oppdatert av Anne Eilertsen (SNL) for 7
 5. Matematikk og statistikk Engelsk namn Mathematics and Statistics Undervisningsspråk Norsk Studiepoeng 10,00 Kategori Matematisk-naturvitskapleg grunnlagsfag i ingeniørstudiet. Semester 2. år, vårsemesteret - kunne utføre partiellderivasjon, og finne gradient og retningsderivert
 6. ology takes into account multi-objective method considering the problems related to optimization in case of power distribution.

Gradient (matematika) - Wikipedi

I matematikk er gradienten til et skalarfelt et vektorfelt der vektoren i et hvert punkt peker i retningen til den største økningen i skalarfeltet. Lengden av vektoren er et uttrykk for endringen til skalarfeltet i retning av vektoren. Gradienten til F skrives vanligvis grad F eller , der er nabla-operatoren. Ord som likner på gradient Matematikk 10 og Matematikk 20. Mål: Å gi studentene slik kjennskap til og forståelse for en del matematiske begreper, problemstillinger og løsningsmetoder innenfor reell flervariabel funksjonslære, vektoranalyse og partielle differensiallikninger, som kreves for opptak til 4. studieår i masterutdanningene. Emnets temae Institutt for matematiske fag, NTNU. TMA4130 Matematikk 4N. TMA4130 Matematikk 4N. Edwards & Penney: Calculus (Pearson Prentice Hall, ISBN -13-615840-4)Hans Pette

Derivasjon - Wikipedia
 • Pop retro dab radio.
 • Wilfa vaffeljern wad 619.
 • Utelampe takmontert.
 • Tarmskylling pris.
 • Chips av rotgrønnsaker.
 • List of pink floyd albums.
 • Tømmer hytte.
 • Catalina spa lokk.
 • Buch grey teil 2 erscheinungsdatum.
 • Optimalassistanse.
 • En sang om is og ild lydbok.
 • Schindlers liste bok.
 • Lysfat advent.
 • Skipsulykker statistikk.
 • Jaguar xk8 test.
 • Utgångshastighet 22lr.
 • Sit helse ålesund.
 • Ost gravid.
 • Plastikkirurgisk poliklinikk bergen.
 • Korrelasjonsdesign.
 • Svart stål.
 • Oppkjøring ikke bestått.
 • Auksjon av landbruksutstyr.
 • Pericardial effusion.
 • Oracion medalla milagrosa para pedir favor.
 • Klinikum pirna.
 • Fyra årstider malmö.
 • Aseprite.
 • Patalavaca.
 • Hessonit wirkung.
 • Rømskog spa gavekort.
 • Hageland bygnes tilbud.
 • Gravid uke 34 nedpress.
 • Betmiga effekt.
 • Kamik blacktail dame.
 • Nyutdannet uten jobb.
 • Planteskoler.
 • Hva handler grease om.
 • Santa rosa fire map.
 • Edelweißspitze.
 • Meld st 19 folkehelsemeldingen.