Home

Hva er problemet med å bruke en naturvitenskapelig tenkemåte når vi skal forske på mennesker

Når du skal løse et problem etter naturvitenskapelig arbeidsmåte, begynner du med å sette opp en eller flere hypoteser for det du tror kan være løsningen. En hypotese kan beskrives som en kvalifisert gjetning. Du vet ennå ikke hva løsningen er, men du har en idé Naturvitenskap er en fellesbetegnelse for empiriske vitenskaper hvor man søker og forvalter kunnskap om naturen og både levende og ikke-levende naturlige fenomener, til forskjell fra kulturvitenskap, hvor det forskes på menneskeskapte og sosiale fenomener. Astronomi, fysikk, kjemi, biologi og geologi er tidlige naturvitenskapelige fagområder Generelt er metode en måte å gjøre noe på, en framgangsmåte (jf. målemetode, slankemetode, treningsmetode, derivasjonsmetode). En vitenskapelig metode er altså en måte å gå fram på i vitenskap. En metode forutsetter et utgangspunkt og et mål. Utgangspunktet kan være noe vi ikke skjønner, noe vi tviler på En grov klassifisering. Allerede her vil man kunne trekke opp en forskjell mellom naturvitenskap og teknologi og andre vitenskapelige aktiviteter, nemlig slike som studerer meningsfylt (og menneskeprodusert) materiale, slik som tekster, kommunikasjon, sosiale institusjoner osv., og slike som studerer normative kontekster, dvs. kontekster der ikke nødvendigvis sannhet er målet men gyldighet. Dette er viktige spørsmål, men naturvitenskapelig kunnskap alene vil aldri kunne avgjøre dem. Naturvitenskap kan hjelpe oss til å lære hvordan vi kan bekjempe sykdommer i fattige land, etter at vi først har bestemt at det er en ting som mennesket burde gjøre. På samme vis kan kunnskapen om værkrefters påvirkning på ulike materialer.

Naturfag Påbygg - Naturvitenskapelige arbeidsmåter - NDL

En av grunnene til å lære mye naturvitenskap som en del av allmenndannelsen, er at vi også skal lære å bli skeptiske og kritiske til den. Men skepsis og kritikk forutsetter kunnskap. Noen av de internasjonale undersøkelsene om folks holdning til vitenskap stiller enkle spørsmål som: «Synes du regjeringen skal bruke mer penger på vitenskap og teknologi? Forskning.no er en nettavis med norske og internasjonale forskningsnyheter. UNG.forskning.no er nyheter om forskning for barn og unge. Forskning.no gis ut under Redaktørplakaten. Ansvarlig redaktør / daglig leder: Nina Kristiansen, tlf 414 55 513 / [email protected] Redaksjonssjef: Bjørnar Kjensli, tlf 942 43 567; Personvernerklærin Det å i det hele tatt tenke at man skal være en lærende organisasjon kan være uproduktivt, fordi man da er opptatt av å tenke på tøv isteden for å fokusere på å løse problemer. Jeg opplevde dette engang i min ungdom når jeg var opptatt av speedreading - jeg fant ut at hver gang jeg tenkte over hvordan jeg leste, så tenkte jeg ikke lenger på innholdet i teksten Naturvitenskap er et enestående menneskelig prosjekt. La det ikke være tvil om det. Men å beholde tunga rett i munn er det beste forsvaret vi kan gi for den. Kunnskapen som metodene har gitt oss, har lært oss ufattelig mange ting om universet vi lever i, hjulpet oss å utvikle teknologi som gjø

naturvitenskap - Store norske leksiko

 1. Tanken er: Mens alle mennesker er utstyrt med en generell evne til å tenke, er filosofi en spesifikk måte denne evnen kommer til uttrykk på. Jeg vil faktisk hevde at å slenge adjektivet «filosofisk» fritt vilt og rundt omkring seg, samt anvende det i settinger der virker malplassert (som i eksemplet med personlighetstester ovenfor), bidrar til å undergrave seriøsiteten som faget er.
 2. Hermeneutikk er også en metode. Ved å tenke over hva vi gjør når vi fortolker, har filosofer utviklet en hermeneutisk metode. Med den kan man blant annet analysere romaner, lovtekster, musikk - og morsomme historier. Når Tine skal fortolke den morsomme historien til Yonna, gjør hun det samme som når hun ser en film eller leser en bok
 3. Nå kan det eksemplet på naturvitenskapelig kunnskap som her er brukt, få oss til å overdrive forskjellene mellom vitenskapsgrenene. Det er alltid noen som kan utnytte naturvitenskapelige oppfinnelser, som kan gi stor fortjeneste. Men mye naturvitenskapelig forskning er av en annen type
 4. Selv om elever ikke skal jobbe med eksponentiell vekst på 8.trinn, kan arbeid med mønster være en fin vinkling. Her fokuserer vi på hva som skjer med antall bakterier etter en viss tid, hvordan vokser antallet, hvordan kan vi beskrive det med ord. Neste steg kan da være å finne mønsterets symbolske representasjon

er forankret i en naturvitenskapelig tenkemåte, mens omsorgsideologier har en typisk samfunnsvitenskapelig, kvalitativ tilnærming til kunnskap. For oss som underviser hver vår del i emnet har vi erfart at det er vanskelig å integrere fagene på en helhetlig måte fordi de i sin natur står langt fra hverandre. For eksempel er Mennesker er i kontinuerlige forandringsprosesser. Psykisk smerte og psykiske behov er en uunngåelig del av det å være menneske (10). Sorg, lidelse og kriser kan være en mulighet til endring og utvikling på nye områder. Hva er psykisk uhelse? Tidevannsmodellen anerkjenner at psykiske problemer må møtes med ulike teoretiske perspektiver. Lærer: Ja, jern er et metall som tiltrekkes av en magnet. Det vi skal gjøre nå er at dere skal få bruke boka og se om vi kan finne mer om dette i boka. Hvilke metaller som tiltrekkes av magneter og hvilke som ikke tiltrekkes av en magnet. Elevene bruker læreboka sammen for å finne mer informasjo Start studying Naturfagprøve kapittel 2 og 3. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Ut å forske? Dette heftet er en veiledning for å arbeide med vitenskapelige undersøkelser i skolen. Når du gjør en slik oppgave i skolesammenheng skal du • lære om et bestemt fagområde du selv velger å forske på. • lære naturvitenskapelig arbeidsmåte. Vitenskapelige undersøkelser skiller seg litt fra ordinære elevøvelser. I de.

Vitenskapelige metoder og begrunnelser - En

 1. Gjennom arbeid med disse teamene skal elevene forstå hvordan vi gjennom kunnskap og samarbeid kan finne løsninger og hva sammenhengen mellom handling og konsekvens er. Folkehelse og livsmestring Dette temaet skal fremme god psykisk og fysisk helse og skal bidra til at elevene lærer å håndtere medgang og motgang, og personlige og praktiske utfordringer på en best mulig måte
 2. I denne artikkelen ser forfatteren på noen av de sentrale poengene i den danske filosof og teolog K.E. Løgstrups sansefilosofi og forsøker å vise hvordan de angår helt elementære aspekter ved vår virkelighetsoppfatning og livsforståelse
 3. Pasienter som er innlagt på brukerstyrte plasser, kan kanskje få en opplevelse av å bli nedprioritert når avdelingen er full eller når det er innlagt mange pasienter med høyt symptomtrykk. Vi ser at det er behov for å individualisere det enkelte forløpet, både i forhold til behandlingsplan, innholdet i behandlingen og utnyttelse av tiden som er innvilget
 4. Å kunne lese i naturfag er å forstå og bruke naturfaglige begreper, symboler, figurer og argumenter gjennom målrettet arbeid med naturfaglige tekster. Dette innebærer å kunne identifisere, tolke og bruke informasjon fra sammensatte tekster i bøker, aviser, bruksanvisninger, regelverk, brosjyrer og digitale kilder

Naturvitenskap og teknologi Forskningsetik

 1. Det er mennesker som skal bruke det vi lager og vi trenger å få med deres perspektiv. (Natale) - Jeg har en master i industridesign fra Arkitektur og designhøgskolen i Oslo. Fra 2008 frem til i dag har jeg gjennom ulike type stillinger, prosjekter og kurs vært med på en spennende faglig utvikling og har opparbeidet meg bred erfaring innenfor prosessledelse, design, strategi, omdømme.
 2. Om vi skal følge opp Johannesens retoriske perspektiv, kan vi se at majeutikken har en slektning i den psykagogiske retorikken som Platon skriver om i Faidros, og som representerer en type medhjelpende sjeleledelse, men også i den sjuende talesjangeren som vi kan lese om i Aleksander-retorikken, den granskende talen, som skiller seg fra de andre ved at den ikke kan inndeles i positive og.
 3. En eksistensialistisk forståelse lar tekstene primært si noe generelt om hva det vil si å være menneske osv. På 60-tallet var det en stor debatt om dette etter en artikkel av Per Lønning. Han avviste syndefallets historisitet og mente teksten skal si oss noe om det ondes makt generelt osv
 4. UNDERVISNINGSOPPLEGG VGS: - Finnes det noen grenser i naturvitenskapen? Hvordan skal vi forhold oss til kloning og bio-teknoligi med utgangspunkt i Bibelen? Mål Kunnskapsmål Kunnskap om forskning på menneskets reproduksjon og gener Kjennskap til ulike argumenter for og mot forskning på menneskets reproduksjon og gener Holdningsmål Respekt for tanken om menneskelivets hellighet, særlig.
 5. De skal på en enkel måte kunne gjøre rede for den genetiske koden og proteinsyn-tesen. 7b kunne gjøre rede for at kroppscellene inneholder to sett med DNA-molekyler (kromosomer). Elevene skal kunne gjøre rede for hva en mutasjon er, og at mutasjoner er årsaken til at et gen kan foreligge i forskjellige utgaver
 6. I flere tiår trodde man at intelligens var en enkelt mental funksjon som avgjorde vår evne for problemløsning, spesielt i det logisk-matematiske riket. Men for omtrent tre tiår siden stilte Howard Gardner spørsmål ved denne ideen. Hans alternativ til dette globale begrepet intelligens var teorien om mange intelligense

• Den tradisjonelle teknisk-naturvitenskapelige tilnærmingen til risikobegrepet bygger på naturvitenskapelig tenkemåte, Diskuter kort noen problemer det er vanskelig å løse en gang for alle i samfunnssikkerhet. Samfunnssikkerhet ¥ Usikkerhet knyttet til fremtiden = vet ikke hva som skal/kommer til å skje 4 Problemet med Benthams kalkyle er å definere hva lyst innebærer ettersom alle mennesker kan ha ulik definisjon. Bentham tar utgangspunkt i fire dimensjoner som kan prege valg av handling; intensitet, varighet, sikkerhet (i form av sannsynlighet) og nærhet i tid Med så mange supplerende og konkurrerende modeller synes vi at det er viktig å ha et metaperspektiv på psykiatrien og fagets utvikling som helhet. Eisenberg (6, 7) benytter et slikt perspektiv når han spør om psykiatrien står i fare for å gå fra brainlessness til mindlessness i løpet av et par tiår Innledning. Det vi ikke skal beskjeftige oss med i denne artikkelen, er mennesker som lever under ytre tvang, som er blitt frarøvet sin ytre frihet på grunn av fengsling eller fordi de lever under et diktatur - hvor enhver frihetsutøvelse blir kneblet. Vi skal heller ikke beskjeftige oss med mennesker som lever i et demokrati, hvor politisk frihet er en selvfølgelighet

Noen ting naturvitenskap ikke kan gjøre - danieljoachim

Når man er ferdig med intervjuet er det viktig å runde av på en ryddig måte. Her er det tid for å komme med avsluttende kommentarer, oppklare eventuelle uklarheter, sjekke om informanten sitter med noen spørsmål eller kommentarer til andre ting intervjuet burde ta opp osv har på området som stipendiaten skal forske på. Min veileder avsto fra å gi meg stadig gode, velmenende råd. Hun valgte å innta en ledsager-rolle, hvor hun gikk ved siden av meg i mitt tempo. Mange ganger så hun sikkert hvor veien videre gikk, men hun ventet klokelig til jeg var moden til å bevege meg videre Altså kan vi si at det sentrale i kritikken hos Skjervheim er at det er galt å bruke de prinsipper som gjelder i naturvitenskapene når man skal studere mennesket (Ibid). Hvis vi overser skillet mellom menneske og teknologi, kan vi enda med å [] plassere alle andre som faktorer i vårt regnestykke; andre er for oss kalkulerbare ting (Skjervheim 1996:247; Midtbø m.fl. 2010:191) Samset peker på at det er en betydelig risiko for verdens matproduksjon som en konsekvens av oppvarming. Ivar Baste, seniorrådgiver i Miljødirektoratet og styremedlem i FNs naturpanel, innledet sitt innlegg med å vise til at de siste 50 årene har verdens befolkning vokst til det doble. Samtidig har økonomisk aktivitet blitt firedoblet og handelen har tatt 10-gangen Forfattet av biolog Morten Jødal. Vi gjengir her en tekst fra Morten Jødals blogg, som er et tilsvar til en kronikk i Aftenposten den 8. oktober hvor Katja Sverdlilje hevder at manglende forståelse av vitenskapelig konsensus er et demokratisk problem. Underforstått: sannheten bæres fram gjennom konsensus. Tilsynelatende enighet skal brukes for å unngå debatt: det hele er allerede avgjort

Anne Birgitte Leseth og Silje Maria Tellmann. Hvordan lese kvalitativ forskning? 100173 GRMAT Hvordan lese kvalitativ forskning 180201.indd 3. 07.12.17 13.0 Vennligst logg på eller registrer deg for å poste kommentarer. Relaterte dokumenter Entusiasme for endring i barnehagen - notater Løsningsforslag oppgaver avtalerett Eva Darin - Fru Gjeder Hansen Kapittel-1-notater - Sammendrag Historie videregående Kapittel-7 - Sammendrag Historie videregående Kapittel-17 - Sammendrag Historie videregående Obligatorisk-oppgave-mikr

Naturvitenskap - Wikipedi

På grunn av de sterke føringene fra NFR på hvordan søknaden skal se ut, og hva den skal inneholde, fordreier hele prosessen fokuset vekk fra den forskningen jeg faktisk driver med. Jeg bedriver stort sett grunnforskning, det vil si forskning på en problemstilling uten tanke på nytte eller anvendelse av resultatene, men søknadsprosessen har uten tvil tvunget meg til å dreie det mer mot. - Vi trenger alle å bevege oss inn i nye miljøer for å bli inspirert, få nye begreper og åpne øynene for å se ting på nye måter. Skal vi være med på å skape forandring, må vi selv være i forandring. MYE UTELATES. Det er nå tid for paradigmeskifte der kunnskapssynet skal inneholde mange ulike tilnærminger

Vitenskapelige tenkemåter - Mennesket

 1. Men det største problemet ved skolen som obligatorisk aktivitet er, som Meyer påpeker, at «noen» (d.v.s. voksne med politisk makt) har bestemt (altså vedtatt) hva elever skal lære på skolen. Problemet med dette er at det meste av det vi voksne har bestemt at elevene skal arbeide med på skolen, er saker som de unge selv ikke er det.
 2. Vi fikk høre om hva industrien er mest interessert i å forske på, og hvordan man kan forske for å løse problemene. De fleste av prosjektene i dag dreier seg om optimal foring. Vi fikk også en omvisning i fasilitetene, som inneholdt 22 lukkede resirkulerende akvakultursystemer (RAS-anlegg) på 2000 kvadratmeter
 3. Dette har å gjøre med hva som er viktig i deres umiddelbare situasjon. Men de mangler dybdekreativitet og assosiasjonsevner, og mangler derfor intelligente løsningsmetoder. Voksne mennesker i en sivilisasjon er imidlertid interesserte i noe mye mer, å se hva som er bakenforliggende det tilsynelatende. Å utforske kompleksitet og dybde
 4. Det er ikke slik at når en klimaforsker beviselig er en juksefant, er også ALLE klimaforskere i hele verden juksefanter. Men det er ikke engang sant at Mann et al 1998 jukset. Skeptikere i USA har hele ni ganger fremprovosert uavhengige etterprøvinger eller bragt dette arbeidet innfor retten for å etterprøve om det er utført juks/misbrukt offentlige forskningsmidler
 5. Vi har gitt anbefalinger til virksomheter i alle de tre fasene, og vi skal nå se nærmere på hva vi har anbefalt. Starte sammen. Å starte sammen handler om å gå fra et problem til en idé om et samarbeid mellom flere virksomheter eller sektorer
 6. ste og mest grunnleggende enheten i
 7. HVORDAN ER ALT VI SER BLITT TIL? Et løfte er et løfte og selvom jeg hadde mange motforestillinger mot å jobbe med nettopp dette spørsmålet, lovet jeg at det skulle bli underlagt en grundig behandling. Å si at et problem er uløselig før man har forsøke å løse det er ikke det beste man kan si til et barn som nettopp har begynt å forske i livets mysterier. Som vanlig når jeg fikk et.

En av de norske veteranene formulerte seg slik: «[] vi hadde trengt noen å snakke med. Få hjelp til å lage vår egen historie. Nå måtte vi lage den selv, og gå med den alene.» Et eksempel på hvor legende det kan være å forandre smertefull taushet til livgivende tale og samtale. Retrospektive studier - økt kunnska Hvilket er en grei demonstrasjon på at sannhet - i betydningen evig og uimotsigelig - er et begrep vi skal være forsiktige med. Det finnes selvsagt ekte sannheter, ting som ikke kommer til å endre seg med tiden - i hvert fall hvis de formuleres i generelle nok vendinger Målet med undersøkelsen er først og fremst å bidra til ny innsikt som kan gi økt forståelse for montessorielevenes situasjon i overgangen til vanlig skole. Vanlige lærere, montessorilærere, foreldre og elever kan ha forskjellig oppfatning om hva som er best for eleven i en slik situasjon

Dette er en reprise av en gammel artikkel som sto i Vårt Land 20. desember 2005 i spalten Tro, etikk og eksistens, om hypotesen «Intelligent Design».Akkurat hvordan livet jorda har endt opp slik det er i dag er ikke egentlig en tematikk som opptar meg voldsomt personlig, og jeg føler meg ikke kvalifisert til å mene så altfor mye om det. Jeg har imidlertid registrert en viss interesse. På Haukås skole ønsker vi at elevene skal gjennomføre et prosjekt ut fra Nysgjerrgpers arbeidsmetode hvert år. Denne metoden er en svært forenklet variant av den hypotetisk-deduktive metode. Elevene setter opp mulige forklaringer om årsaken til et problem (hypoteser), og samler opplysninger som de stiller opp mot hypotesene

Stil og pris er også faktorer å ta hensyn til når du kjøper en brukt stetoskop. Prøv å komme opp med en prisklasse du er villig til å bruke på et stetoskop, og gjøre ditt beste for ikke å fjerne seg fra dette området. Du må kanskje ofre kvalitet hvis omfanget er lav; Men det er nok av budsjett stetoskop som fungerer helt fint Vi kan ikke kreve å leve i et maktfritt samfunn, selv om noen liberalere drømte om det. Vi kan heller ikke kreve å leve i et samfunn der all makt er likt fordelt, selv om noen sosialdemokrater drømte om det. Men vi kan kreve å leve i et samfunn der makten har et ansikt, der den agerer så å si for åpen scene, der vi vet hvem som bestemmer hva og hvorfor, der vi har rimelige garantier. Det synes meg at de som, når de beviser en påstand, ganske enkelt stoler på autoritetene - uten å tilføye noen argumenter til støtte for dem - går frem på en absurd måte. Jeg, derimot, ønsker å bli tillatt fritt å spørre og fritt å svare uten noen form for tilbedelse, slik det høver seg for dem som alvorlig søker sannhet (Galilei, sitert i Næss, 1957, s. 265) Begynte å forske på rettshjelp på 70-tallet: - Folk trenger et sted hvor de kan henvende seg og få en avklaring på hva problemet faktisk dreier seg om. Nesten som en fastlegeordning. «Vi må aldri slå oss til ro med at nå er vi gode nok. Problemet med dette argumentet er at det på mange måter strider imot selve fundamentet i vitenskap, spesielt i psykologi: nysgjerrighet og faglig drøfting. Uenighet blant fagfolk rundt en metodes reelle effekt og nytteverdi betyr ikke nødvendigvis at de som mener at metoden har en effekt, tar feil

Vitenskapsteori - et møte med vitenskapsteoretikere

 1. Det er noen grunnleggende forskjeller når det gjelder den måten sosial interaksjon beskrives på Disse forskjellene kommer fram i den såkalte struktur-aktør -debatten Marxisme En særskilt måte å fortolke verden på, basert på Karl Marx' skrifter Kalles ofte historisk materialisme fordi den tar utgangspunkt i de materielle betingelsene for menneskers liv Den er historistisk fordi den.
 2. «Når vi ser på hvordan både akademia og næringslivet er bygd opp, ser vi at det er laget av menn, for menn.» Sosiolog og kjønnsforsker Michael Kimmel har vært til inspirasjon når Det matematisk-naturvitenskapelig fakultet på UiO har dratt i gang sitt eget prosjekt for å få flere kvinner til å bli professorer
 3. og med å lese fransk slik at hun kunne forstå Cuvier's studier av fossiler. Hun var oppdratt som ikke-religiøs, men meldte seg senere inn i den engelske statskirken. Kristendommen var veldig viktig på den tiden og det lønte seg derfor å være medlem i statskirken. Mary forlot aldri Lyme Regis, med unntak av en tur til London. Men mang
 4. Da vi startet å forske på dette i 1998, lurte folk veldig på hva vi drev med og om det var mulig for så små barn å se scenekunst. Nå er det et område som mange kunstnere interesserer seg for. Dessuten har Kulturrådet satset på kunst for små barn på slutten av 90-tallet og fram til nå
 5. st 90 dager (og mesteparten av tiden lengre) mellom når du begynner å dyrke henvisninger og når henvisninger begynne å generere inntekter for din bedrift
 6. gsmåte er en forutsetning for å unngå..
 7. Skjønt det er vanskelig å vite hvor man skal begynne, kunne vi kikket bakover et par dager til hva englene kan gjøre for aksjeinvesteringene dine. Det kunne vært en pekepinn på vesener med tvilsomme moralske prioriteringer, men det er nok helst et prima lite eksempel på den mer tankefattige delen av alternativkulturen

Video: Vitenskapelig metode - Wikipedi

Uansett hva man synes om homøopati, mener jeg at man må kunne være enig i at når så mange mennesker bruker homøopati, så bør man bruke penger på å forske på virkningen - I en stadig mer komplisert verden, der ulike krefter forsøker å manipulere informasjonen vi mottar, er det vårt ultimate mål å hjelpe mennesker og maskiner med å skille det falske fra det ekte. - Hva driver deg? - Jeg har en indre drivkraft. Jeg synes det er spennende å forske seg fram til svar på komplekse problemer

En naturvitenskapelig forsker i dag er ofte også en slags kommersiell aktør, med mindre du tilhører en liten elite som jobber med for eksempel teoretisk fysikk på Blindern. På den andre siden er vi i en situasjon i verden i dag der EU og Forskningsrådet prøver å bruke ulike typer forskning for å løse reelle problemer I denne sammenhengen er det viktig at det episke teateret er nettopp det navnet sier: Et literarisert teater, der handlingen ikke skal fremstå som en illusjon av virkelighet her og nå, men snarere som en beretning om noe som har skjedd, og som tilskueren blir invitert til å analysere og kritisere og trekke lærdom av. Lærdommen, eller innsikten, som tilskueren på denne måten er med på.

Planeters evne til å opprettholde liv varierer, idet planeter og naturlige satellitter har varierende mulighet til å utvikle og opprettholde liv.Ettersom eksistensen av utenomjordisk liv ikke har blitt bekreftet, er planetær beboelighet langt på vei en ekstrapolering av forholdene på jorden og solens og solsystemets karakteristiske trekk. Som det tydelig kan sees, så fremmer ikke disse. En av hans artikler i Klassekampen (16. august 2005) åpnet med å slå fast at For en forskningsjournalist har samfunnsforskningen de siste tiårene vært lite å skrive hjem om. Tidligere (1. april 2003) hadde han kunngjort at samfunnsviterne (denne gangen med unntak av økonomene, pussig nok) dessverre [henger] etter i en utdatert aktørmodell, der man later som om mennesket. Når naturvitenskapelig kunnskap begynte å bli betente politiske diskusjonstemaer, I L 97 og LK 06 ble det lagt mye mer vekt på å bruke vitenskapelig tenkemåte og å lære bort «oppfinnsom» eller kritisk tenkning. Politikerne er nok en gang i ferd med å sette kjepper i hjulene for lærernes muligheter til å gjøre en god jobb Dette er en vesensforskjell. Å se noe i lys av noe annet, er hva mennesker alltid har gjort for å forstå kompliserte fenomener. Når man overser at bildene eller modellene man gjør bruk av, bare er bilder på noe eller modeller - her fra den naturvitenskapelige verden - ikler man det økonomiske liv nettopp en naturvitenskapelig status den ikke fortjener Forsøkte å provosere frem en debatt. Det er jo en del som ikke har tilstrekkelig naturvitenskapelig bakgrunn/forståelse til å forstå teoriene bak klimaendringene. Men om klimarealistene kan man nok bruke ordet dumme uten anførselstegn. For meg er det vanskelig å vurdere hva som er hovedgrunnen til dette fenomenet

Naturvitenskapelig metode - Studienett

Skal vi kunne klone mennesker? Er det greit å frambringe ett barn for å redde et annet? Skal vi tillate alle tilgjengelige typer fosterdiagnostistikk, og hva med genmodifiserte organismer? En gang i måneden sitter jeg sammen med de 24 andre medlemmene i nemnda og diskuterer slike spørsmål. Kommer det en og annen het mediesak på bordet Mennesket er veldig sårbart alene. Vi straffes av våre tilbøyeligheter om vi ter oss på en slik måte at vi kommer på kant med våre sosiale omgivelser. Det å bli utstøtt er en personlig tragedie for de fleste av oss. Det å kunne fungere sosialt er dermed også en vesentlig forutsetning Anvendt psykologi er bruken av psykologiske teorier for å løse praktiske problemer i samfunnet, eksempelvis innen områder som psykisk helse, ledelse, utdannelse, helse, produktdesign, ergonomi og jus.Psykologi anses opprinnelig som en samfunnsvitenskap, men har i det 20. århundre fått en rekke praktiske anvendelser på ulike områder av samfunnet Motsetningen til grunnforskning er det vi.

Naturvitenskap - den glemte kulturen? - Apollo

5) Vi kan også argumentere for Guds eksistens ut fra forhold som at det finnes endring (eller «bevegelse» som Aquinas kaller det), at det finnes kontingente ting (hvordan forklare at noe kan finnes hvis alt vi kjenner til er avhengig av noe annet for å være til som det er), at det finnes bevirkende årsaker (og vi kan ikke ha uendelige rekker av bevirkende årsaker), at vi trenger. Ærede forsamling, gode venner, prominente kvinner og menn, øvrige instanser, deres majesteter, godtfolk og fintfolk - Vi er nå samlet i denne stund for å dele fascinerende historiske eller vitenskapelig anekdoter og fakta.Alle er oppfordret til å komme med innspill! Korrigering av faktafeil er også også ønskelig om en ser noe som ikke stemmer Det er all grunn til å stille en hypotese om at grunnen til at kvinner som føder uten epidural opplever triumf, mens de som «ikke mestrer» og «ikke gjør jobben» opplever det motsatte (om de nå gjør det), nettopp er at de blir fortalt hva de skal oppleve. Blix og Eri, med sine ordvalg, er med på å konstruere en virkelighet der noen. Når vi mennesker i stedet er en del av naturen, følger det at vi er en dyreart i slekt med andre dyr og alt annet levende. Noe som må sies å være en vakker tanke. Det er mange steder fortsatt kontroversielt å betrakte mennesket som en del av naturen på dette viset En ny runde av PISA som måler 15-åringers kompetanser i lesing, matematikk og naturfag, ble gjennomført våren 2006. Resultatene for undersøkelsen vil bli offentliggjort i desember 2007

Naturvitenskap - forskning

En rimelig tolkning av dette er at vi i følge ministeren nå er ferdige med å diskutere humanioras legitimitet, dvs. om vi skal ha humaniora overhodet. Isteden bør vi nå ha en diskusjon om hvilken rolle humaniora kan og bør spille i dagens samfunn, altså hva vi vil med humanistisk forskning og utdanning Vi bruker posthumane/ny-materielle teorier for å eksperimentere med observasjon som metode. Vi er inspirert av den norske filmen 'Salmer fra kjøkkenet' (Hamer, 2003), både som affekt. For å endre sider ved oss selv som vi kanskje er mindre fornøyd med, krever det at vi skaper nye mønster, noe som i første omgang kan være særdeles vanskelig. Når vi skal forholde oss til noe på en helt ny måte, er det som å miste litt fotfeste, men man må våge å miste fotfeste for ikke å miste seg selv sier Søren Kierkegaard Vi har svart på dette ved å lage et eksempel basert på svarene vi fikk fra intervjuene: Hvis vi tar et eksempel på en typisk leder som har 30 års erfaring innenfor rådgivende ingeniøryrket. Negative tilbakemeldinger og fravær av positive tilbakemeldinger har gjennom årenes løp vært med på å farge hans syn på tilværelsen, og han.

Hva er en lærende organisasjon? steigan

Det mest grunnleggende vi bruker demonstrativer til, er å peke ut en bestemt gjenstand, person, hendelse eller sted (en referent) for andre, ofte sammen med fysisk peking: Se på den (nissen) der ! I doktorgraden min studerer jeg bruken og utviklinga av demonstrativer, og det er ikke til å legge skjul på at jeg ofte får høre at det virker veldig smalt hehe ja det var nok en litt ironisk kommentar. men jeg skjønner hva du mener. minner om en interessant sak i østtyskland. en kvinne brukte antidiskrimineringsloven for å klage mot å bli diskriminert på etnisk grunnlag. hun fikk ikke jobben fordi hun var fra østtyskland (de føler seg overkjørt og dominert av vesttyskland). det utløste en lang mediedebatt: kan østtyskere bli sett på.

Et par ting naturvitenskap aldri kan gjøre - danieljoachim

Jesus, den inkarnerte Sønn av Faderen, har gitt oss konkrete anvisninger på hva livet på hans premisser betyr. Herrens bønn er en slik anvisning. Fader vår, du som er i himmelen -, slik skal vi be. Å trosse hans anvisning, ved, på basis av egen erfaringsvirkelighet, å gi Gud et nytt og et annet navn, er å sette seg selv i Guds sted Det er masse eksempler på tyranner som har brukt skatt til å berike seg selv på bekostning av befolkninga. Å lage et godt samfunn for alle er mitt prinsipp. Å oppfylle grunnleggende menneskerettigheter, som at alle skal få mat, drikke klær, tak obver hodet utdanning, arbeid etc. er viktigere jobber enn å opprettholde en abstrakt ide om absolutt eiendomsrett som du aldri har sett i. Også på dette området er rask og samordnet innsats er påkrevd. Men per i dag klarer ikke vi mennesker å holde tritt med vår egen ekspansjon på kloden - noe vi ikke bare kan vende ryggen.Vi må derfor rette en lang rekke ordninger og strukturelle tiltak inn mot å styre innovasjon i retning det som kan være gunstig for utviklingen av klima

Dette er kort og litt grovt fortalt hvordan vi organiserer setningene inn i hva som er kjent informasjon for tilhøreren, og hva slags ny informasjon vi kommer med. Når vi forteller en spennende historie som begynner med fred og ro og ingen fare foran TV-en, og plutselig forteller at det lød et skrik, da er både første del av setninga (Jeg satt og så på TV) og andre del (da jeg. How could different scientific perspectives affect the development of midwifery as a discipline and the services provided to women during childbirth?/Hvordan kan ulike vitenskapsteoretiske perspektiver pavirke jordmorfagets utvikling og den omsorgen som gis til fodende kvinner Når det å være mor anses som mindre viktig enn å sitte i et styre i en mellomstor norsk bedrift. Når lykken er å finne en barnehage med lengst mulig åpningstid. Å få barn er det mest radikale et menneske kan finne på. Det gjør noe med deg. Med alt fra alkoholkonsumet til dine dypeste tanker

Forskjellen mellom å filosofere og å tenke - Filosofisk

For å kunne si noe substansielt om hva og hvordan teatret skal kunne ha noe vesentlig å tilby sitt publikum, trengs det en forståelse av hva teater er, hva tilskueren kan oppfatte og hva som kan være betydningsfullt i en slik sammenheng. For å forstå tilskuerens opplevelse i teatret trengs dessuten en forståelse av mennesket som en. Direktører kan høyne kvaliteten på styreromsdiskusjoner betraktelig ved å utvikle en måte å tenke på, en prosess og kompetanse for å lede ledere. Under beskriver vi to av en rekke teknikker som umiddelbart har en virkning på dynamikken i en konversasjon. Disse er helt enkelt å 1) holde tilbake visshet, og 2) å vise tanker og følelser Humanistisk forskning visner hen under NFR For å være helt ærlig, så ser jeg tilnærmet ingenting positivt med måten Forskningsrådet finansierer humanistisk grunnforskning på i dag, skriver professor ved Universitetet i Agder, Einar Duenger Bøhn Latour sier vi er i alvorlige problemer, og at vi er nødt til å ta dette på alvor. Det er ikke forenelig med en relativist som mener man ikke kan stole på kunnskap. Han er nok en relativist når det gjelder metode, men det er noe annet enn å være relativist i absolutt forstand Vi bygger alle våre luftslott, problemene oppstår når vi prøver å flytte inn og leve i dem Sømmelighetsbegrepet endrer seg med tiden. Blasfemi og utukt er tidsavhengige relative begreper. Kristendommen har tilpasset seg tiden, men den samme fornyelsen er det lite av i en del andre religioner

Når det er kjønnsperspektiver i medisin, er det oftest med utgangspunkt i en biologisk forståelse av kjønn, med fokus på fysiologiske forskjeller. Mens den nye formen for kjønnsperspektiver forskergruppa nå ønsker å se på, er sosiale og adferdsmessige variasjoner på tvers av kjønnene, forteller Nielsen Men for å være helt ærlig, jeg bryr meg ikke lengre om hva som skjer. Jeg er kun et menneske som har brukt de siste 17 årene på å forske om hva som skjer og har skjedd på fritiden. Så bruker tiden kun som en observatør og det er kun et tidsfordriv, kanskje det er en av meningene med alle de amatørmessige falsk flagg operasjonene? Problemene med integrering og finansiering av velferdsstaten, er nå ansett som reelle og alvorlige, også på sentrum-venstresiden, men Hylland Eriksen ser «en tendens til å skape problemer som ikke finnes», og synes vi skal «tåle litt mer kaos, og mer improvisasjon»

Hva er hermeneutikk? - Forskning

Praktisk filosofi handler om å skape en bevissthet om hva som kjennetegner mennesket, nemlig å foreta valg og ta ansvar for det Gode. Practical Philosophy is about creating an awareness about what signifies human beings: making choices and taking responsibility for that which is Good Hensiktsmessige klær er viktig når vi skal være ute. Det er også viktig med nok mat og drikke. Alt dette er et grunnleggende behov, og dersom dette ikke er på plass, vil elevene ha dårligere forutsetninger for å lære noe nytt (Maslow, 1987). Utstyr vil også være vesentlig for at elever skal føle mestring Når du kommer inn i vanen med å være takknemlig for de små tingene vil du begynne å legge merke til hvor mange grunner er det å være takknemlig. En holdning av takknemlighet er nøkkelen i å holde en positiv tankegang. • Begrens tiden du bruker på å bekymre

I en slik sammenheng blir det viktig å klargjøre hva vi mener med korrekthet, og hvilke kriterier vi legger til grunn når vi skal avgjøre om utsagn/påstander er korrekte eller ikke. Den allmennmenneskelige og klassiske oppfatningen er at kun utsagn som stemmer med virkeligheten, og som altså er (så) sanne (som mulig), er å betrakte som korrekte Nå er vi kommet til symposium nummer seks i et arrangement som går på omgang blant de nordiske land. interesser og holdninger. For å forske på slike forhold, kan man bruke spørreskjemaer og tester, de fleste med doktorgrad som er bygd videre på en mastergrad i 'ren' naturvitenskap Nå er det lite som tyder på at Steiner var enig i Darwins prinsipp om det naturlige utvalg, som tilsier at tilfeldigheter styrer mutasjoner i naturen, og at nye formers overlevelse utelukkende avhenger av den muterte organismens evne til å skape avkom (gjennom komparative fordeler i en optimal konkurransesituasjon, for å bruke det bedriftsøkonomiske språke To av de fem overordna målene i UiOs Strategi 2020 sier at vi skal «tilby forskningsbasert utdanning på linje med de fremste internasjonale læresteder» og «bidra til at forskningsbasert kunnskap kommer til anvendelse for å møte det 21. århundrets store samfunnsutfordringer». Dette er nødvendige målsetninger, men de er krevende å nå Når Brown dessuten sper på med gudinnekult og sex som en vei til Gud og hyller radikalfeminismen, har han gjennom Da Vinci-koden komponert en tro som passer fint inn med tidsånden. At gnostikernes asketiske livssyn slett ikke er forenlig med hieros gamos-kult og annen hedenskap, bryr han seg ikke om

Kunnskap og makt - Det samfunnsvitenskapelige fakulte

Utopien er nødvendig, om den nå uttrykker seg gjennom lengselen etter den altoverskyggende kjærligheten mellom Meg og Den andre, etter et anarkistisk samfunn båret oppe av frie mennesker, eller Steiners visjon om en fremtid der mennesker forstår sin åndelighet og handler ut fra den: Selv om utopiene aldri kan realiseres fullt ut, er de livsviktige som målestokk og korreksjon Alternative kurs i Haugesund - Ingenting er 100 prosent sikkert her i verden. Det var som kjent i lang tid en oppfatning om at jorden var flat, og det fin Vi tilbyr kurskveld for deg som har ¨møtt veggen¨. Du vil få informasjon og veiledning i øvelser du kan bruke for å bli kjent med kroppens signaler. Hva betyr det egentlig når kroppen stopper opp og sier i fra på de mest upassende tidspunkt. Kroppen er utrolig smart, den husker alt Når det gjelder engelsk/tyrkisk har jeg oppdaget at det noen ganger ikke finnes oversettelser på norsk men derimot på engelsk.Altså norsk har ikke dekkende/egnede ord. En av de tingene jeg synes er så flott med at jeg har begynt å forske på tyrkisk, er nettopp det at jeg samtidig får frisket opp engelsken :

Antibiotikaresistens - lærerveilending - Ekte dat

Sanseløs og klaustrofobisk - noen sentraleperspektiver i K

 • Cenote.
 • Kjøpsloven heve kjøp privat.
 • Mcdonalds frühstückszeiten sonntag.
 • Htwg konstanz.
 • Kateter størrelse.
 • John mayer fanfire.
 • Babyshooting draußen.
 • Ipx4 standard.
 • Köksfläkt systemair.
 • Drygolin oljemaling.
 • Hf syre.
 • Bankgaranti eksempel.
 • Japanisches restaurant leipzig.
 • Modendispersion.
 • Spotify lg tv 2017.
 • Karcher k7 deler.
 • Mazda mx 5 nc kaufberatung.
 • Jakob becker preise.
 • Innovernysing hund.
 • Økning felleskostnader borettslag.
 • Stasjonsbutikken elverum.
 • Operaen i bjørvika.
 • Alexander graham bell snl.
 • Liker hun meg.
 • Renhold modum.
 • Psykolog lønn kommune.
 • Scan isoblokk pris.
 • Vondt i beina når jeg går.
 • Selfie quotes short.
 • Snapchat flammen verloren.
 • Kuleramme og kalkulator.
 • Salinity arctic ocean.
 • Snødybde spåtind.
 • Krankenhaus altötting kinderstation.
 • Bikepark münchen.
 • Hva betyr gefylen.
 • Svart buhund.
 • Oldtimer traktor unfall.
 • Jotun bengalakk datablad.
 • Ihk essen prüfungstermine 34a.
 • Bmw m3 e92.