Home

Årmenn

Årmenn hadde påtale- og eksekusjonsmyndighet, oppkrevde skatter, inndrev bøter og forbrutt gods og tok ut nevndemenn til lagtinget. Årmennene ble ofte rekruttert blant personer med lav sosial status, gjerne frigjorte treller eller trellesønner Årmenn vart dei lokale tenestemennene til dei første norske rikskongane kalla. Allkunne.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at vi kan gi deg ei betre brukaroppleving. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta til trafikkmåling og til å optimalisere tenesta Ein årmann var ein lokal tenestemann for dei første kongane i Noreg. Årmennene hadde som oppgåve å styre kongsgardane, samle inn dei kongelege inntektene og til en viss grad fungere som politi, påtalemakt og straffemakt. Årmennene samarbeidde ofte med lokale lendmenn og medlemmer av hirden til kongen.. Ordninga med årmenn vart erstatta av lensmenn og sysselmenn

Årmann - Wikipedi

 1. Årmenn og lendmenn. Kongens gårdsbestyrere ble kalt årmenn. De skulle samle inn ytelser fra bøndene og holde gjestebud når kongen kom. Årmennene var ofte menn av lav status. Annerledes var det å hete kongens lendmann. Dette var lokale stormenn som gikk i allianse med kongen mot å få tildelt kongsjord
 2. g under Magnus Lagabøte. Etter sagatradisjonen skal Olav den hellige og senere Olav Kyrre.
 3. Både lendmenn og årmenn var representanter for sentralmakten eller kongen. I slaget på Kalvskinnet i 1179 falt mange av lendmennene. De etterfølgende kongene rekrutterte sysselmenn fra kongens hird. Sysselmennene ble krumtapper i et «riksenhetlig lokalstyre» og ivaretok de fleste offentlige forvaltningsoppgaver
 4. Han allierte seg med storbønder, såkalte «årmenn». Olav den hellige - kristningskongen. Statsdannelsen endret seg med Olav Haraldssons kongedømme (1015-1028). Nå ble kongemakten knyttet til kristendommen. Olavsfrontalet viser historier fra tida rundt slaget på Stiklestad i 1030
 5. STIKLESTAD (VG) Dette stedet er porten til forståelse av Norges kristning og hvordan det norske riket ble til. Det er et av våre nasjonale kultsteder. I dag fremføres Spelet om Heilag Olav. Han.
 6. istrere, herunder kreve opp skatter på vegne av kongen, hvor de kunne beholde en viss andel selv. Slik sett ble disse en forløper til adelen i Norg
 7. istrasjonen ble årmenn og lendmenn avløst av syslemenn. Syslemennene gjorde seg langt mer gjeldende i lokalsamfunnet enn tidligere kongsombudsmenn. De representerte kongen på tinget sammen med lag­man­n­en, innkalte menn til leidangen og hadde ansvar for å drive inn kon­g­ens skatter og bøter

Syssel eller Sysle (norrønt: sýsla) betegner et i hovedsak historisk forvaltningsområde i Norge som ble ledet av en sysselmann.Kongens fremste representant i distriktet er sysselmannen. Denne formen for administrativ inndeling ble innført i Norge av kong Sverre (1177-1202) og var i bruk fra siste del av 1100-tallet til 1307.. Under tidligere rikskonger var lokalstyret gjerne delegert til. Her finner du en liste over norske ord som slutter på menn. Alle disse ordene som ender med menn kan være til hjelp i ulike ordspill, dikt og taler Set årmenn til å styra kongsgardane, som blir spira til krongodset. Vestlandet er hovudbasisen hans. ca. 880 Ottar frå Hålogaland gjestar kong Alfred av England og fortel om reisene sine. ca. 924 Harald sender sonen Håkon til oppfostring hos kong Adalstein av England Historie: Repetisjonsspørsmål om vikingtiden kapittel 4. 1. Hvilken betydning hadde jernet for utviklingen av vikingsamfunnet? På 700-tallet økte produksjonen av jern. Smelteovner og slagghauger viser at utvinningen av malm spredte seg, og at kvaliteten på jernet ble bedre. Flere bønder ble i stand til å skaffe seg gode våpen og redskaper av jern. Det ble lettere Fortsett å lese.

Årmenn - Allkunn

Antikken til det 21 århundre - Tidslinje | Sutori

I kapitlet om bygrunnleggelsen, i første bind av «Bergens historie» (1986), skriver han: «De store kongsgårdene ble () administrative og økonomiske sentra der bestyrerne - kalt årmenn - tok seg av kongens stedlige oppgaver når han var borte og krevde inn, lagret og forpaktet hans naturalinntekter Vikingtiden Middelalderen Ny skipsteknologi Jordmangel Utvandring til Vesterhavsøyene Bygdeting Landnåm på Island Harald Hårfagre Årmenn Rollo fransk hertu

Fra årmenn/lendmenn til syslemenn? - Sysleinndelingen ca. 1300. Militærvesenet - Leidangen - Hirden - Mot en føydal elitehær? Riksinstitusjonene - Riksmøter, kongsråd og riksråd - Sentralforvaltningen. Lovgivning i middelaldersamfunnet. Kirke og kongemakt. Kongemaktens sosiale og økonomiske grunnla Olav Haraldsson, også kalt Olav den hellige eller Olav digre, (født ca. 995, død 1030 i slaget på Stiklestad), var norsk konge fra omkring 1015 til 1028.Etter sin død ble Olav opphøyet til helgen.Han var den viktigste norske helgenen i katolsk tid, og mange sagn og under er knyttet til ham Både lendmenn og årmenn var representantar for sentralmakta eller kongen. I slaget på Kalvskinnet i 1179 fall mange av lendmennene. Dei seinare kongane rekrutterte sysselmenn frå kongshirda. Sysselmennene blei krumtappar i eit «rikseinskapleg lokalstyre» og tok hand om dei fleste offentlege forvaltningsoppgåver Det er også sannsynlig at Olav la grunnlaget for et riksomfattende lokalt styringsapparat med lendmenn og årmenn. Han gjorde også forandringer i det sentrale styringsapparatet, noe som seinere viste seg å bli svært nyttig for et mer stødig statlig styre Fra høvdingdømme til kongedømme av Guds nåde Politisk utvikling, ca. 900-1300 HIS1110, høst 2008 Forelesning 2 Rikssamling: Harald hårfagre (d. 930) Samlingstendenser før Harald hårfagre Folkland fra 500-tallet Rundt 20 høvdingsentra i merovingertid Ottar - Kaupang - handelsinteressene viktigere

Erstatter årmenn med sysselmenn (nåtidens fylkesmenn) Period: Nov 11, 1263. to . Nov 11, 1280. Magnus Lagabøtte Norges første grunnlov Forbedrer alle rede eksisterende tinglover og samler den til ett lovverk -Landsloven 1274-Byloven 1276 Jan 1, 1349. Svartedauden. Torgeir het en av kongens årmenn; han styrte gården hans i Orkdal, han var hos kongen den gangen og hørte på samtalen mellom Stein (Skaftesson) og kongen. Litt etter reiste Torgeir hjem. En natt hendte det at Stein løp bort fra byen, og skosveinen hans ble med ham Årmann, i norsk middelalder forvalter af kongsgods eller af kirkens eller stormænds gods. Årmenn havde dertil forskellige offentlige funktioner i forbindelse med tingene, ordenshåndhævelse og leding. Årmann svarede til bryde i Danmark. Lendmenn, årmenn, sysselmenn og lensmenn fra ca. 1160 til 1662. Når det gjelder spørsmål om sentralledelse, må vi i norsk forvaltningshistorie ta vårt første utgangspunkt i rikssamlingen under en kongemakt, som skjedde i årene etter Harald Hårfagre Les meir om Årmenn. Åsta Gudbrandsdotter. Åsta Gudbrandsdotter var mora til Heilag-Olav. Les meir... Les meir om Åsta Gudbrandsdotter. Søk. Snakkast. Kontakt Allkunne Telefon: 70 04 75 70. E-post: post@allkunne.no. Adresse: Indrehovdevegen 176, 6160 Hovdebygda Følg.

Kongens og kirkens folk i høymiddelalderen - Norgeshistori

 1. Til møtet i Frostating skulle alle disse møte, samt alle lendermenn, sysselmenn,likeså kongens og biskopens årmenn, biskopen selv og alle hans sogneprester. Kongen selv møtte også ofte personlig. Lagretten hadde sin faste plass innhegnet på tinghaugen
 2. Start studying Historie_ Norge: Vikingtid. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools
 3. Påkongsgårdene satt kongens årmenn, gårdsforvaltere, og heller ikke devar uten maktmidler. De rådde over en liten mannskapsstyrke, og hadde ioppdrag å kreve inn slike avgifter og bøter som ikke lendmennenedisponerte, og likeså å se til at lov og rett ble fulgt - ikke bare avsmåkårsfolk, men også av stormennene

Årmenn. Styringsmenn på kongsgårdene. Kongsgårder. Kongen overtok gårder og ansatte årmenn. Inspirasjonen til krongodset (slottet) Håkon den gode (adelsteinsfostre) Hårfagres sønn som var sendt til kongen Adelstein i England. Kom hjem etter farens død, beseiret brødrene i 940 Overtoppen er idrettslaget som har Birkebeineren som klubbmesterskap, og som har samlet et knippe personer i næringslivet som ikke har en annen klubb å gå for.Vi gratulerer Knut Beck Engebretsen med klubbmesterskapet og den meget respeltable tiden, 2:45:38 Han utpekte de mektigste 3 stormennene til sine lendmenn, sikkert mot god betaling, men på kongsgårdene satte han årmenn av noe lavere byrd for å føre tilsyn med at lendmennene opptrådte lojalt mot kongen Fylkesmannen si historie er ein del av fylket si historie. Embetet går tilbake til 1763 då dei nordlegaste fogderia i Bergenhus stiftsamt blei utskilde som eige amt under namnet Nordre Bergenhus amt. Statsarkivet i Bergen har oppbevart eit rikt historisk arkivmateriale frå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

hird - Store norske leksiko

 1. Behov for synonymer til BESTYRERE for å løse et kryssord? Bestyrere har 99 treff. Her får du hjelpen du trenger og med vår smarte kryssordhjelper går søket lekende lett
 2. Her har kongens lendmenn og årmenn stått for den direkte rettsforfølgelsen og domsavsigelsen, for så å ta sin del av inntektene. Men den domfelte kunne oppnå «landsvist», altså rett fra kongen til å forbli i landet
 3. Charwin , 50 årMenn Sbekk88 , 32 år single, Hov i Kristh82 , 37 årDombås , Norge Offline. oppland Pkb84 , single årJevnaker , Norge Offline. Her menn noen tips til deg som skal på date eller vurderer dating i Menn
 4. innhald. Kongsgardar og Huseby-gardar.. 158 Årmenn og lendmenn.
 5. 60 årmenn 18.52 19.55 kvinner 19.93 23.70 70 årmenn 11.60 12.20 kvinner 12.30 15.49. 3 CARS studien 8803pas • 3-21 dager etter infarkt • 14 mnd oppfølging • 160mg ASA/ warfarin 3mg+ 80mg ASA/ warfarin 1mg + ASA 80 mg • Endepunkt reinfarkt/ ikke-fatalt infarkt eller kardiovaskulær dø

Historia om fylkesmennene - Fylkesmannen

Mange av gårdene var tatt fra kongens fiender under rikssamlingen. Til å styre kongsgårdene utnevnte han årmenn. En viktig oppgave for årmennene var å kreve inn veitsle,. Årmenn (lokale) og Lendmenn (nærmest kongen) som byråkrater ble dannet (bykåkrati er en organisering av beslutningstaking der enkeltsaker behandles av sakbehandlere). Som gulating og borgarting. Lating er forsamlinger av vikinger der de ble enige om lover. Norge hadde ikke en tydelig føydalstruktur som andre land Kongens gårdsforvaltere ble kalt årmenn, der «år» er avledet fra árr, som igjen viser til ufrihet. I Eddadiktet «Rigstula» går det tydelig fram hvordan ufrie ble oppfattet: som skitne, udugelige og fattige

Historie Vg2 og Vg3 - Rikssamling i tidlig norsk - NDL

Norges evige konge - V

Det er han som har fått æra av å ha innført styringsforma med lendmenn og årmenn. Han bygde òg ut hirda og delte truleg denne inn i fleire grupper med spesielle funksjonar. Det som gjer det mogleg å snakke om eit norsk rike med nokre likskapar til ein moderne stat, e (kontrollerte årmenn, arvelig tittel) • Tvang kristen tro på stormenn og høvdinger (reduserte høvdingenes religiøse makt) • Haraldssons styre skapte misnøye • Umulig å kue alle høvdinger/jarler, spesielt i Trøndelag • Trolig mindre gavmild enn eliten forventet • Mistet kontrollen da kong Knut av Danmark (og England

Uke 7 : Norsk Vikingtid og middelalder Denne uka er det Norsk historie som er fokus. Vi skal se på hvordan Norge ble til som en nasjon, og hva som ble kjennetegn og utfordringer for dett Det var dei kongelege ombodsmennene - lendmenn, årmenn og syslemenn - som peika ut dei som skulle fare til tings. Frå munnleg til skriftleg lov. I følgje Are Frode siIslendingabokbygde Alltinget og den islandske rettsordninga i stor grad på mønster etter korleis Gulatinget var ordna authority of the leaders of royal villas (årmenn and lendmenn) (Iversen 2007; 2008a; 2008b). tHE DIFFIcuLt rANKING oF roYAL VILLAs The highest ranked royal residence in the carolingian empire, is referred to as a palatioo. This simply means an extraordinary splendid building - a palace. Elsewhere in northern Europe

Arkeologi i nord: Våpengraver fra vikingtid i Rogaland

Tinget var i gammel tid ikke lovlig med mindre minst en fjerdedel av tingalmuen var tilstede, og både årmenn, lendmenn og sysselmenn var pliktige til å møte på lagtinget. På tinget kom bøndene sammen og avgjorde sine saker, her ble der gjort høytidelige avtaler, her ble skjøter og kontrakter satt opp og tinglyst Det var sysselmenn, årmenn og lagmenn. Alle krigshandlingane - vikingferdene og borgarkrigane - må ofte ha kravd utbod av krigarar frå Luster. Elles veit ein at det er Sogn og Rogaland som har flest funn frå vikingtid, som er laga i Irland På lagtinget møtte oppnevnte bønder, nemndmenn, fra de enkelte fylkene i lagdømmet, og fylket betalte mat og reisepenger til dem. Dessuten møtte lendmenn og årmenn (tjenestemenn under kongen) og da kristendommen ble innført, bisper og prester Kongen sine årmenn peika ut dei som skulle møta på tinget, og som skulle halda lov og rett i landet. Han gjorde Noreg til ein juridisk rettsstat og kvar mann til ein ansvarleg borgar. Innføringa av leidangen. Håkon den gode blei konge i forståing med bøndene, og dei kunne kjenna seg trygge for han

Lendmann - Wikipedi

Da sønnen Asbjørn ble drept som hevn for mordet på Tore Sel, ble antagelig jordegodset konfiskert av kongen og en av hans årmenn innsatt som forvalter. Dette kan ha vært foranledningen til at den første kirken ble bygd som markering av kongens interessefelt og at kristendommen dermed fikk sitt første institusjonelle nedslag i regionen Lendmann är en norsk vasalltitel från vikingatiden och medeltiden för personer som av norske kungen fått ett område att administrera, och där de för kungens räkning indrev skatter, varav de fick behålla delar för egen räkning. Lendmennen kan ses som en förelöpare till Norges adel och under Magnus Lagaböter (1238-1280) fick de norska lendmennen titeln baron Ord som slutter på n med 6 bokstaver, som blir godkjent i Wordfeud, Scrabble og lignende ordspill

Ble Norge en stat i høymiddelalderen? - Norgeshistori

Vis alle ord med 7 bokstaver gruppert etter første bokstav i alfabetisk rekkefølge. Har du bokstaver og vil vite hvilke ord som kan danne seg? dette er rett ste Vikingtid, tidlig, høy- og senmiddelalder i Norge Håkon Håkonsson (1204-1263) var en uekte sønnesønn av Sverre Sigurdsson som ble valgt til konge og klarte å forene birkebeinerne og baglerne. Han slo ned opprøret til Skule Bårdsson og avsluttet borgerkrigstiden i 1240. Han utviklet fastere styringsorganer sentralt og lokalt: Kongelig råd av faste verdslige og geistlige personer. Vikingtiden i Norge regnes arkeologisk sett fra ca. 800 til ca. 1100. Historisk sett regnes den mer spesifikt fra angrepet på Lindisfarne i 793 til slaget ved Stamford Bridge i 1066.. Selv om det første vikingangrepet i England fant sted i Portland i 789, er det imidlertid med plyndringen av klosteret på Lindisfarne i 793 at vikingene for alvor dukker opp i europeisk historie

Syssel - Wikipedi

[ [ ]] 20 Jeg slutter meg her til Lunden 1983 i motsetning til Krag 1982, som forkaster sagaenes opplysninger om lavættede årmenn. [ [ ]] 21 Dette gjelder Audun Hugleiksson, som var i slekt med kongehuset og en av de ledende i formynderstyret for Eirik Magnusson Og jeg nevner bare ham, men det er mange andre som klager over slikt for oss også, både menn i sysler og årmenn som styrer gardene mine og skal gjøre veitsler for meg og følget mitt.> Erling svarte : <Dette kan jeg fort svare på,> sa han. <Jeg nekter at jeg har lagt meg ut med Aslak eller noen annen mann fordi han er i Deres tjeneste I tillegg nevner Snorre tre årmenn, henholdsvis Bård Kvite, tidligere Håkon jarls årmann i nærheten av Lade, også i sammenheng med Olavs tokt til Trøndelag høsten 1015, Toralde på Haug i Verdalen, i sammenheng med Olves blot, og Torgeir i Orkdalen Heimskringla : Magnus den godes saga Home Tilbake til forrige Snorre skriver : 1. Magnus Olavsson gav seg etter jul på veg østfra Holmgard ned til Aldeigjuborg, og de tok til å gjøre ferdig skipene sine da isen gikk opp om våren

1. Astrid het den kvinne som kong Tryggve Olavsson () hadde vært gift med; hun var datter til Eirik Bjodaskalle, en mektig mann, som bodde på Oprostader ().Men da Tryggve var fallen flyktet Astrid og fór i lønndom bort med det løsøre som hun kunde få med sig. Fosterfaren hennes, som het Torolv Luseskjegg, fulgte henne og skilstes aldri fra henne, men andre menn som hun kunde lite på. Sammenhengen kan være at Stein var kong Olavs kongsgård, og på denne tiden ble kongsgårdene forvaltet av kongens årmenn. Pengebeholdningen på 60 sølvmynter skulle kanskje brukes som lønn (sold) til kongens hird, hans krigsfølge, eller kanskje også som lønn til den sikkert store arbeidsstyrken på kongsgården

Alltid når det skal vera våpenting, skal årmenn eller lendmenn segja til um hausten og halda tinget um våren. Alle frie og fullmyndige menn skal søkja det tinget, elles skal dei bøta 3 øyrar i vite kvar av dei. No skal menn syna våpni sine, som mælt er i lovene I siste halvpart av 1100-tallet skaffet kongen seg nye ombudsmenn, sysselmenn, som overtok hele forvaltningen og utførte oppdrag som årmenn og lendmenn for hadde tatt seg av. Lier kom til å tilhøre Oslosysla

Masteroppgave NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Det humanistiske fakultet Institutt for historiske studier Leif-Oskar Lindvik «En snill og finslig hird» Kongshirdens utvikling under Sverre Masteroppgave i historie - femårig lektorutdannin I Innleiing. Romersk rett slik han vart utvikla fram til Justinian, er det eine historiske grunnlaget for europeisk rettsvitskap. Det andre historiske grunnlaget finst i arbeidet med romarrett i mellomalderen 8. Om det vert halde manntalsting, då skal alle bønder møta, både lendmenn og årmenn og kvinner som driv gard åleine, om ikkje naudsyn hindrar. Men om noko kjem i vegen, skal ho likevel senda ein mann til tings for å sverja manntalseid for hushaldet sitt

Ord som slutter på menn - Ord som ender med men

kroken caravan åndalsnes Både lendmenn og årmenn var representanter for sentralmakten eller kongen. I slaget på Kalvskinnet i 1179 falt mange av lendmennene. De etterfølgende kongene rekrutterte sysselmenn fra kongens hird. Sysselmennene ble krumtapper i et «riksenhetlig lokalstyre» og ivaretok de fleste offentlige forvaltningsoppgaver På det lokale plan fikk dessuten kongens årmenn etter hvert viktige funksjoner. [3] Årmennene var gårdsforvaltere som rådde over en liten mannskapsstyrke. Deres oppgave var å kreve inn slike avgifter som ikke lendmennene disponerte og de skulle ellers se til at lov og rett ble fulgt Så når kongene lot bygge fylkeskirker og sette årmenn på de gamle sentralgårdene, var det vel så mye for å tukte opposisjonen og å samle støttespillere, som for å kristne hedninger i dalstrøka innafor. Allerede under slaget på Stiklestad i 1030 var det ifølge Snorre likt fordelt med kristne og hedninger i begge hærene

Kom det opp klager mot lendmenn og årmenn, var det nok kongens sak å ta seg av dem, og kongen kunne velges som oppmann av andre stridende parter. Men der hvor tinget gav sin mening til kjenne, måtte han bøye seg for den. Og dreide det seg om nye prinsippavgjørelser,. De utførte alle de oppdrag som årmenn og lendmenn tidligere hver for seg hadde tatt seg av. Eidanger kom, sammen med alle de andre bygdene i det nåværende Nedre Telemark, til å tilhøre Skiens-syslet. Omkring 1255 hadde den nye administrative ordningen for godt slått igjennom i dette distriktet,. Årmann/Årmenn were administrators at the kings castle - castellan, stewart or something along that line. Húskarl - Elite infantry. Possibly close to the king or Jarl as advisor or personal guard. Not a noble title as such, but a title none the less. Hauld/Hold was a noble rank that could be somewhere anywhere below Jarl, but above Fribonde.

Historie Vg2 og Vg3 - Norsk middelalder - NDL

Lendmenn var menn, særleg hovdingar, som fekk veitsle4 jord av kongen, i byte mot at dei tente, og lova truskap til kongen. I motsetning vart Årmenn godsforvaltarar, og kongen sin stadfortredar der dei virka. I 1031 vart Olav opphøgd til Helgen, og rekna som forgjengaren til dei norske kongane. Samkongedømmet Casino 100 Fair spins venter casino Norge. Brukere under 18 bør kun bruke de digitale tjenestene med tillatelse fra en forelder eller verge, kan du bruke snarveier til boligblokk

Tidslinje over norsk historie - Wikipedi

Det ble holdt manntallsting til opptelling av de leidangspliktige, og på dette tinget krevde visstnok kongens årmenn inn leidangsskatten. I enkelte av distriktene på Vikens østside ble skipreidene delt inn i lider, noe som nærmest svarer til roteinndeling i nyere tid Det var antakelig kong Sverre som satte ordningen noe mer i system og innførte sysselmannsombudet, som fortrengte både lendmenn og årmenn. Sverre hadde jo,. Dagens kryssord; Dødsannonser; Hele bagasjerommet var sprengt bort og bak bilen lå det fire reservehjul som antakelig har ligget inni Vikingtiden 102-106 Om Vikinger Det mangles ikke på kilder om vikingene sine plyndringer. De tok ofte å slaktet hele befolkningen, hvis ikke de solgte dem som slaver. Grunnen til at vikingene fikk plyndre så enkelt var av flere grunner. Etter fallet av det romerske vestriket, stod de svakt militært og politisk. Frankrike ble svekket etter døden av Karl den store og England og Irland hadde. I retterboten roser imidlertid kongen alle i Hålogaland, etter å ha erfart deres gode vilje og lydighet. 53 Den inneholdt bestemmelser om at verken kongens ombudsmenn eller erkebiskopens årmenn skulle reise straffesaker før etter skreifisket 2. februar - 25. mars

Repetisjonsspørsmål om vikingtiden - Studieweb

An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon ville hevne etter drapet på en av hans årmenn. Etterpå er det broren Torberg Arnesson som tar over . maktsetet på Giske. Blant andre ett erfølgere finner vi sønnen Øystein Orre. Den eldre Frostatingsloven sier at årmenn fra alle fylker skal gjøre vebånd rundt plassen til mennene i lagretten. Vebåndet besto av hasselkjepper som var stukket i jorden og mellom disse kjeppene var det strukket en snor, slik at vebåndet var et slags gjerde rundt tingplassen. 107 the bishops' stewards (NO, årmenn) were obligated . to attend the assembly. The gures display the following: Firda com-prised 19.2% of the population in 1769 and held 2 Høsten 2007 Den norske kirke er en folke-kirke og folkets kirke. En kirke som er tilstede for folket og som styres av folket gjennom de valgordninger o

Syssel - lokalhistoriewiki

Både land og kyst skulle høre kongen til; bøndene måtte gi kongen del av avlingen som om de var årmenn og ikke eiere av egne gårder, og hver fisker måtte gi kongen del av fangsten. Alt som ble funnet i jorden skulle høre kongen til, siden han var den rette jordeieren, og for hvert skip som satte ut, skulle han ha skipsleia JO RUNE UGULEN AM 39 fol., Óláfs saga helga og Heimskringla Komparative analyser til utgreiing av overgangen mellom andre og tredje del av Heimskringla, og tilhøvet mellom nokre av handskriften

 • Brittney smith wikipedia.
 • Alexander wang adidas.
 • Flushing av automatkasse bmw.
 • Gpx editor portable.
 • Godkjent rømningsvei vindu.
 • Fortuna tabelle.
 • Partybilder wittenberg.
 • Ritteressen wolfenbüttel.
 • Bowling lillehammer spenst.
 • Nachtschicht dachau muttizettel.
 • Dsh frankfurt anmeldung.
 • Pin up künstler.
 • Sysselsatt betydning.
 • Shahid khan shanna khan.
 • Avtale om aksjeoverdragelse.
 • Gaia greek mythology.
 • Hotellputetrekk.
 • Wigan england.
 • Schnitzelhof bietigheim preise.
 • Regler for remiksing av musikk.
 • Kirkenes hotel.
 • Ventrikkelflimmer ventrikkeltakykardi.
 • Plantasjen lund.
 • Fitstore24 lienz öffnungszeiten.
 • Gratis ringelyder.
 • Armfeldt røros.
 • Potet og søtpotet i ovn.
 • Hva er 45 grader.
 • Kindle app mac.
 • Blodforgiftning kryssord.
 • Store oppbevaringsposer.
 • Drukket eddik.
 • Einbürgerungstest frankfurt termine.
 • Campingplasser i vermland sverige.
 • Ukeshoroskop jomfruen.
 • Gefühle psychologie.
 • Forfølgelser av kristne i russland 1922.
 • Zumba studio by kevin.
 • Utvidet oppfølging.
 • Isolert stålbygg.
 • Reset password on steam.